Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

Promotor

Imię i Nazwisko

Yauheni Zhalniarovich

Stopień, tytuł naukowy

Doktor habilitowany

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-3903-4983

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

Wydział

Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

895246036

E-mail

eugeniusz.zolnierowicz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Yauheni-Zhalniarovich

Dyscyplina naukowa

Weterynaria

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

31/31

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

64/44

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

6/6

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

145

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

8

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

1

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Neuroanatomia i neuropatologia struktur wewnątrzczaszkowych u psów w rezonansie magnetycznym niskopolowym.

2.                     

3.                     

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak