Weterynaria ​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Yauheni Zhalniarovich

Stopień, tytuł naukowy

doktor habilitowany

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-3903-4983

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

Wydział

Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 524-60-36

E-mail

eugeniusz.zolnierowicz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Yauheni-Zhalniarovich

Dyscyplina naukowa

Weterynaria

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

38

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

79

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

6

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

189

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

8

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

Tak

b.

zagranicznym

Nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Opracowanie technik laparoskopowego dostępu do narządów rozrodczych u suk.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak

Kandydaci na Promotorów