Nauki teologiczne

Nauki teologiczne

Okres kształcenia: 8 semestrów

Opis programu:

Kształcenie dokonuje się w ramach nauk teologicznych religii chrześcijańskiej wyznania rzymskokatolickiego. O przyjęcie może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra oraz dodatkowo stopień licencjata kościelnego w rozumieniu przepisów prawa kościelnego. Nauki teologiczne są podzielone na trzy zasadnicze działy: dyscypliny biblijne i historyczne, teologię systematyczną oraz teologię pastoralną. Nauki biblijne i historyczne, do których zalicza się introdukcję biblijną, egzegezę Starego i Nowego Testamentu, teologię biblijną, historię Kościoła, patrologię i historię dogmatów, szukają odpowiedzi na pytanie o postać wiary w przeszłości i dokonują interpretacji treści objawienia. W ramach teologii systematycznej podejmowana jest refleksja nad różnymi aspektami doktryny religijnej. W jej skład wchodzi teologia dogmatyczna, fundamentalna i moralna. Nauki skupione w ramach teologii praktycznej szukają odpowiedzi na pytanie o to, na czym ma polegać współcześnie świadectwo wiary oraz analizują nowe formy życia i działalności wspólnoty religijnej. Należą do niej teologia pastoralna, homiletyka, katechetyka, misjologia, liturgika, prawo kanoniczne, teologia małżeństwa i rodziny. Wybór zakresu kształcenia i promotora może dokonywać się w ramach powyższych działów teologii z uwzględnieniem ich specyfiki oraz zróżnicowanego warsztatu badawczego

Możliwości rozwoju kariery
:

Absolwenci programu doktorskiego zdobywają obszerną wiedzę oraz profesjonalne umiejętności zastosowania adekwatnych metod badawczych w zakresie nauk teologicznych ze szczególnym uwzględnieniem działu związanego z realizowanym tematem badawczym. Mogą podejmować pracę w placówkach  naukowych i kościelnych, w ośrodkach edukacji teologicznej, w środkach masowego przekazu, w przestrzeni poradnictwa specjalistycznego związanego z szeroko pojętą działalnością społeczną.

Słowa kluczowe
:

 • Historia Kościoła
 • Patrologia
 • hermeneutyka biblijna
 • egzegeza biblijna
 • Teologia dogmatyczna
 • Teologia moralna
 • Teologia fundamentalna
 • Teologia pastoralna
 • prawo kanoniczne
 • katechetyka
 • liturgika