STER NAWA – umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

Celem głównym Programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich.

Agencja oferuje polskim podmiotom prowadzącym szkoły doktorskie pakiet wsparcia systemowego na okres 3 lat, którego celami szczegółowymi są:

doskonalenie jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych prowadzonych przez doktorantów poprzez wykorzystanie międzynarodowych doświadczeń w tym zakresie;

zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów;

rozwijanie działań związanych z umiędzynarodowieniem „w domu”;

wspieranie długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich;

pozyskanie doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy;

wsparcie stypendialne dla doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej;

Program skierowany jest do polskich instytucji, które prowadzą szkoły doktorskie, a także mają doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia oraz koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany doktorantów.

Projekt Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „Internacjonalizacja Badań i Transdyscyplinarne Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWM w Olsztynie” otrzymał finansowanie w ramach programu STER – Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich. Realizowany będzie od stycznia 2024 roku do grudnia 2026 roku i przewiduje następujące działania:

 • Półroczne stypendia dla najlepszych doktorantów zagranicznych.
 • Rekrutacja doktorantów z zagranicy poprzez działania promocyjno-szkoleniowe.
 • Zaproszenie promotorów zagranicznych do realizacji innowacyjnych projektów doktorskich oraz działań dotyczących nadzoru, kształcenia i oceny rozwoju naukowego doktorantów.
 • Staże zagraniczne w renomowanych instytucjach naukowych.
 • Szkoły letnie i warsztaty dla doktorantów i kadry akademickiej z udziałem trenerów zagranicznych.
 • Opracowanie przez zagranicznych naukowców transdyscyplinarnego przedmiotu, obejmującego zagadnienia sztucznej inteligencji oraz systemów autonomicznych i oprogramowania w nauce.
 • Specjalistyczne warsztaty dla kadry akademickiej SD UWM z zakresu planowania pracy, zarządzania wiedzą w ramach kryteriów innowacyjności oraz doskonalenia umiejętności współpracy w relacji nauczyciel-doktorant.
 • Wykłady gościnne w ramach 3 modułów tematycznych.
 • Wizyty studyjne w ramach rozwijania współpracy międzynarodowej szkół doktorskich.

Przewidywane rezultaty projektu:

 • Wzmocnienie potencjału Szkoły Doktorskiej w zakresie nadzoru, kształcenia i oceny rozwoju naukowego doktorantów.
 • Wzmacnianie międzynarodowych perspektyw zawodowych, zatrudnialności i rozwoju umiejętności doktorantów.
 • Wzmocnienie potencjału naukowego doktorantów poprzez realizację innowacyjnych projektów doktorskich na poziomie międzynarodowym.
 • Wzmocnienie rangi Szkoły Doktorskiej UWM i integracja w środowisku międzynarodowym.
 • Specjalizacja Szkoły Doktorskiej UWM w transdyscyplinarnych programach doktoranckich z partnerami zagranicznymi.
 • Długoterminowe budowanie podstaw do rozwoju wspólnych programów doktoranckich i wspólnych dyplomów.

Projekt zapewnia wysokiej jakości edukację doktorantom Szkoły Doktorskiej UWM w Olsztynie, bez względu na płeć, rasę i pochodzenie.

W drodze międzynarodowej współpracy, projekt oferuje doktorantom transfer wiedzy i doświadczenia wybitnych naukowców zagranicznych z różnych dziedzin nauki w formie szkoły letniej oraz wykładów gościnnych w zakresie bezpiecznego i zrównoważonego korzystania ze środowiska. Dodatkowo, wsparciem stypendialnym zostaną objęci najlepsi doktoranci z zagranicy kształcący się w naszej Szkole Doktorskiej.