Stypendium i ubezpieczenia

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie najwcześniej w roku akademickim 2019/2020 i pobierają stypendium doktoranckie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek doktoranta.
Każdy doktorant kształcący się w szkole doktorskiej otrzymuje stypendium doktoranckie. W roku akademickim 2023/2024 wynosiło ono 3 466,90 zł brutto miesięcznie, a po ocenie śródokresowej 5 340,90 zł brutto. Stypendium doktoranckie jest wypłacane łącznie przez czterdzieści osiem miesięcy kształcenia w szkole doktorskiej.