Przedłużenie terminu złożenia rozprawy

Dyrektor Szkoły Doktorskiej, na wniosek doktoranta zaopiniowany przez promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego, po zasięgnięciu opinii właściwego kierownika dyscypliny kształcenia, może przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej łącznie nie dłużej niż o dwa lata.

Przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej powinno być dokonywane wyłącznie na okres przewidywany do złożenia rozprawy doktorskiej i może być ponawiane łącznie na nieprzekraczalny okres dwóch lat.

Przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej oznacza przedłużenie kształcenia w Szkole Doktorskiej, tzn. doktorant utrzymuje wszystkie prawa doktoranta Szkoły Doktorskiej. Przy czym zgodnie z art. 209 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat”. Więc jeżeli doktorant już otrzymywał stypendium doktoranckie przez 4 lata, to w czasie przedłużenia kształcenia nie będzie otrzymywał stypendium.