Tu znajdziesz informacje dotyczące rekrutacji do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2020/2021

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej

   • rejestracja w IRK od 10 sierpnia do 28 sierpnia 2020 roku,
   • przyjmowanie dokumentów  od 21 sierpnia do 28 sierpnia 2020 roku,
   • pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego od 31 sierpnia do 7 września 2020 roku,
   • rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą – 3 września 2020 roku,
   • ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 9 września 2020 roku,
   • drugi etap postępowania rekrutacyjnego od 14 do 17 września 2020 roku

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły doktorskiej 18 września 2020 roku.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej ul. Oczapowskiego 5,  pok. 344 II p.

od godz. 8.30 do godz. 14.00. Od 21.08.2020 r. do 28.08.2020 r.

Dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu tj. do 28 .08.2020 r.

Tu znajdziesz potencjalnych promotorów

Prof. dr hab. Norbert Kasparek

Generalicja Księstwa Warszawskiego (postacie niedopracowane)
Generalicja Królestwa Polskiego i powstania listopadowego (postacie niedopracowane)
Powstanie Listopadowe na ziemiach Zabranych
Biografistyka z I połowy XIX wieku
Dzieje Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej

dr hab. Jan Gancewski, prof. UWM

Gospodarka zakonu krzyżackiego i jej aspekty, w jego państwie w Prusach (XIV-XVI w.)
Rola i znaczenie elementów infrastruktury zakonu krzyżackiego w Europie (kompleksów zamkowych i infrastruktury gospodarczej w posiadłościach domenalnych) w okresie od XIV do XVI w

dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM

Stulecie polskiej dydaktyki historii (1918-2018) – między nauką historyczną a praktyką nauczania.
Urząd konserwatora zabytków w województwie olsztyńskim (1945-1989) – monografia instytucji.
Muzeum Warmii i Mazur. Historia, zbiory, działalność – monografia instytucji.
Założenia pałacowo-parkowe na Warmii i Mazurach po 1989 roku – historia i współczesność.
Warmiacy/Mazurzy – studium historii mówionej.
Władysław Ogrodziński (1918-2012). Historyk, regionalista, działacz społeczny – biografia naukowa.

dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk

Starostwo grodzieńskie w XV-XVII w. Rozwój terytorialny – funkcjonowanie.
Królowa Bona na Litwie. Działalność gospodarcza w XVI w.

dr hab. Miron Wolny, prof. UWM

Kwestie medycyny antycznej, teoria humoralna, a zwłaszcza problem chorób zakaźnych w starożytności – możliwość oparcia się na szerokim dossier źródłowym literatury greckiej i rzymskiej. Efektem byłaby dysertacja, a być może badania projektowe zakładające współpracę interdyscyplinarną, również w powiązaniu ze specjalistami z dziedziny nauk medycznych
Społeczeństwo, polityka i kultura okresu hellenistycznego, zwłaszcza znamienite postaci hellenizmu (Pyrrus, Ptolemeusze, Demetrios Poliorketes, Antygon Gonatas, Antiochos III). Widoczną luką w badaniach (zwłaszcza polskich) jest problematyka Antygonidów, stąd pożądane byłoby powstanie przekrojowej dysertacji obejmującej dzieje i politykę (także w powiązaniu z Rzymem) realizowaną przez przedstawicieli tej dynastii
Rzym okresu średniej Republiki – problematyka relacji z Kartaginą, państwami hellenistycznymi, koncepcje filhelleńskie, ich ewolucja oraz rola w programach i koncepcjach polityków rzymskich. Efektem byłaby dysertacja, szerzej nakierowująca uwagę na problematykę genezy monopolizacji władzy w Rzymie w oparciu o kontekst hellenistyczny
Problematyka badań nad wizerunkiem społeczności barbarzyńskich i ich przedstawicieli, rysowanym przez źródła greckie i rzymskie. W tym kontekście jako konieczność ważnego dokonania jawiłaby się rozprawa, syntetyzująca zawarte w literaturze antycznej wątki etno-historyczne, które poddane byłyby twórczej ewaluacji. Dysertacja miałaby przyczyniać się do nowatorskiego wejrzenia w problematykę uniwersalizmu antycznego, ksenofobii i kulturowych uwarunkowań tych zjawisk
Recepcja kultury antycznej we współczesnych wyobrażeniach artystycznych (malarstwo, muzyka, film i inne media, również kultura popularna). Efektem byłaby samodzielna dysertacja lub inny wymiar badania, będącego efektem interdyscyplinarnej kooperacji ze znawcami mediów, czy kulturoznawcami

dr hab. inż. Marcin Zieliński , prof. UWM

Proces symultanicznego beztlenowego oczyszczania ścieków oraz waloryzacją biogazu do jakosci biometanu

dr hab. inż. Renata Augustyniak

Analiza zdolności sorpcjnych osadów dennych jezior rekultywowanych różnymi metodami.

dr hab. inż. Jolanta Grochowska, prof. UWM

Możliwości odnowy silnie zdegradowanych jezior metodą usuwania osadów dennych na przykładzie Jeziora Karczemnego w Kartuzach.

dr hab. inż. Renata Tandyrak

Transfer wybranych pierwiastków w ekosystemach drobnych zbiorników w wodnych na obszarach poddanych antropopresji.

dr hab. inż. Julita Dunalska, prof.UWM

Wpływ systemu barier abiotyczno-biotycznych na zmniejszenie ryzyka występowania toksycznych zakwitów sinicowych w strefach kąpieliskowych jezior.

prof. dr hab. Sławomir Ciesielski , prof. zw.

Nowy paradygmat roli bakterii z rodzaju Nitrospira w świetle badań meta-omicznych.  

dr hab. inż. Dorota Kulikowska, prof. UWM

Intensyfikacja procesów rozkładu biodegradowalnych tworzyw sztucznych w procesie kompostowania
Kompostowanie frakcji stałej i odzysk fosforu z frakcji ciekłej pofermentu – odzysk zasobów z odpadów zgodny z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym.

dr hab. inż. Katarzyna  Bernat, prof. UWM

Recykling organiczny bioodpadów zbieranych selektywnie i jakość produktów.

dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. UWM

Wykorzystanie druku 3-D do tworzenia przestrzennego plastikowego zbrojenia elementów betonowych.
Propozycja kompozytu geopolimerowego do budowy baz na Księżycu.

dr hab. inż. Piotr Srokosz, prof. UWM

Laboratoryjna walidacja modelu konstytutywnego HS-Brick w aparacie RC/TS.

dr hab. inż. Elżbieta Szafranko

Praktyczne aspekty szacowania poziomu ryzyka przedsięwzięć budowlanych.

dr hab. inż. Katarzyna Kocur-Bera, prof. UWM

Zjawisko „urban sprawl” a użytkowanie gruntów.
Analiza zmian pokrycia terenu w Polsce z wykorzystaniem danych CLC.

dr hab. inż. Kamil Kowalczyk, prof. UWM

Badanie wpływu ukształtowania dna morskiego na wielkość średniego poziomu morza

dr. hab. inż. Jacek Paziewski, prof. UWM

Rozwój algorytmów opracowania wysokoczęstotliwościowych obserwacji GNSS.

dr hab. inż. Sławomir Cellmer, prof. UWM

Analiza modelu matematycznego wyznaczania precyzyjnej pozycji techniką satelitarną na podstawie pojedynczej epoki obserwacyjnej

dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM

Zdalny monitoring osiadania budowli – dokładność pomiaru systemów

dr hab. inż. Rafał Sieradzki, prof. UWM

Zaburzenia jonosferyczne i ich wpływ na dokładność globalnych map VTEC

dr hab. inż.Wojciech Jarmołowski

Obserwacje zmian aktywności jonosfery w obserwacjach niskich satelitów Ziemi (LEO), generowanych przez naturalne zagrożenia geologiczne.

dr hab. inż. Monika Modzelewska-Kapituła, prof. UWM 

Zmiany właściwości technologicznych organicznego mięsa wieprzowego przechowywanego w modyfikowanych warunkach

dr hab. inż. Renata Pietrzak-Fiećko

Kształtowanie się zawartości wybranych związków biologicznie czynnych w żywności dla niemowląt* (na podstawie Zarządzenia Nr 43/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021)

Limit miejsc w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021*

LP. Dyscyplina Limit
1
Ekonomia i finanse
1
2
Historia
1
3
Inżynieria mechaniczna
2
4
Inżynieria lądowa i transport
3
5
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3
6
Językoznawstwo
1
7
Nauki biologiczne
4
8
Nauki medyczne
2
9
Nauki prawne
1
10
Nauki teologiczne
1
11
Pedagogika
1
12
Rolnictwo i ogrodnictwo
2
13
Technologia żywności i żywienia
3
14
Weterynaria
3
15
Zootechnika i rybactwo
3

Ogółem

31

Dokumenty i formularze

Udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej wiąże się z obowiązkiem wniesienia jednorazowej opłaty w wysokości 120 zł (sto dwadzieścia zł) za każdą zdeklarowaną dyscyplinę naukową, na konto wskazane podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Zalecamy wnoszenie opłat przelewem internetowym.

Decyzja Nr 66/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2121 http://bip.uwm.edu.pl/node/7395