Dokumenty i formularze

Udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej wiąże się z obowiązkiem wniesienia jednorazowej opłaty w wysokości 120 zł (sto dwadzieścia zł) za każdą zdeklarowaną dyscyplinę naukową, na konto wskazane podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Decyzja Nr 52/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2021/2022 http://bip.uwm.edu.pl/node/8228

Rejestracja w systemie IRK od 16.08 2021 r. do 27.08.2021 r.

Dokumenty należy składać w Biurze Szkoły Doktorskiej ul. Oczapowskiego 5,  pok. 344 II p.

od  23.08.2021 r. do 27.08.2021 r. , od godz. 8.30 do godz. 14.00.

Dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu tj. do 27.08.2021 r. do godz. 14.00.