Doktorat Wdrożeniowy w Szkole Doktorskiej UWM w Olsztynie

Doktorat wdrożeniowy to w skrócie praca badawcza doktoranta, która ma wymiar nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny.
Założeniem ministerialnego programu „Doktorat wdrożeniowy” jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami. 

Uczelnię oraz pracodawcę wspomaga w tej kwestii Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – poprzez stypendia i nowe rozwiązania prawne, wprowadzone w kwietniu 2017 r.

Poniżej znajdziesz przykłady doktoratów wdrożeniowych realizowanych na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.  

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

Nabór uruchamiany jest w maju każdego roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Centrum Badań i Projektów Uniwersytetu-Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie: e-mail bn@uwm.edu.pl lub cbip@uwm.edu.pl

Maja Michałowska

Wsparcie procesów zarządzania roślinnością w sektorze energetycznym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii

Celem projektu realizowanego w ramach Doktoratu Wdrożeniowego, jest opracowanie rozwiązania technologicznego dla firmy Vimap sp. z o.o. Zaprojektowane rozwiązanie będzie umożliwiać uzyskiwanie szczegółowych informacji o roślinności na podstawie zobrazowań fotogrametrycznych oraz danych pozyskanych w technologii lotniczego skaningu laserowego. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace eksperymentalne nad rozwojem metod i algorytmów dedykowanych automatycznej detekcji i klasyfikacji gatunków drzew. Wdrożenie opracowanych rozwiązań, umożliwi firmie Vimap sp. z o.o. świadczenie udoskonalonych, nowatorskich usług wspomagających zarządzanie gospodarką leśną w pasach technologicznych linii elektroenergetycznych.

 

Promotor: dr hab. inż. Jacek Rapiński, prof. UWM 

Budżet (4 lata): 324 077,44 zł

Paweł Stachowicz

Produkcja i pozyskanie biomasy lignocelulozowej oraz wytwarzanie z niej peletu

Celem projektu w ramach III edycji „Doktoratu wdrożeniowego” jest ocena możliwości produkcji peletu z biomasy roślin drzewiastych uprawianych w krótkich rotacjach zbioru (biomasa rolnicza) oraz z wybranych rodzajów biomasy leśnej i ich mieszanin. Realizowane zadania to: pomiary biometryczne i ocena produkcyjności roślin wierzby, topoli i robinii akacjowej; peletyzacja dendromasy rolniczej i leśnej; analizy laboratoryjne właściwości termochemicznych dendromasy i peletu; analizy efektywności produkcji peletu. W efekcie tych prac zaproponowane zostaną możliwości produkcji peletu z mieszanek dendromasy rolniczej i leśnej. To biopaliwo stałe będzie mogło być wykorzystywane zarówno przez odbiorców indywidualnych jak i lokalne ciepłownie, co może korzystnie wpłynąć na aspekty ekologiczne, społeczne i ekonomiczne w regionie.

 

Promotor: Prof. dr hab. inż. Mariusz Jerzy Stolarski

Promotor pomocniczy: dr inż. Waldemar Sieniawski

Budżet (4 lata): 309 522,24 zł

Olga Mierzejewska

Opracowanie technologii produkcji miodu z pokrzywą oraz ocena wpływu różnych metod przygotowywania oraz konserwacji pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.) na skład chemiczny, cechy sensoryczne i trwałość przechowalniczą gotowego produktu

Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji miodu z pokrzywą oraz ocena wpływu różnych metod przygotowywania oraz konserwacji pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.) na jego skład chemiczny, cechy sensoryczne i trwałość przechowalniczą. Korzyści wynikające z projektu dla społeczeństwa i gospodarki to produkcja wysokiej jakości produktu o właściwościach prozdrowotnych, który jest szansą dla małych gospodarstw pasiecznych na poprawę wyników ekonomicznych i dalszy rozwój.

 

Promotor: Prof. dr hab. Jerzy Wilde 

Budżet (4 lata): 324 077,16 zł

Marcin Wróbel

Ocena możliwości i efektywności biodegradacji deoksyniwalenolu w materiałach paszowych zastosowanych w procesie produkcji biomasy larw mącznika młynarka

Celem projektu jest ocena możliwości zagospodarowania materiałów paszowych niskiej jakości – o wysokim stężeniu substancji niepożądanych – mikotoksyn (deoksyniwalenolu) poprzez skarmianie larw mącznika młynarka (Tenebrio molitor) oraz opracowanie zasad prowadzenia takiej hodowli.  W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

1) przetworzenie materiałów paszowych o wysokim stężeniu mikotoksyn na biomasę larw owadzich (mącznik młynarek),

2) ocena jakościowa i ilościowa metabolitów deoksyniwalenolu w uzyskanej biomasie,

3) określenie efektywności biodegradacji deoksyniwalenolu w zależności od warunków hodowli mącznika młynarka,

4) ocena wartości żywieniowych uzyskanej biomasy.  Grupą docelową projektu są producenci pasz, dodatków paszowych i hodowcy owadów użytkowych. Realizacja projektu umożliwi opracowanie efektywnej technologii procesu biologicznej biodegradacji mikotoksyn oraz zagospodarowanie materiałów paszowych o niskiej jakości. W ramach projektu wytworzona zostanie biomasa pochodzenia owadziego, która zostanie przetworzona do pełnowartościowego białka, które będzie mogło być wykorzystywane jako dodatek paszowy. Ponadto zaplanowane badania pozwolą na określenie metabolitów rozkładu deoksyniwalenolu oraz ocenę jego wpływu na profil kwasów tłuszczowych i skład aminokwasowy uzyskanej biomasy.

 

Promotor: dr hab. Tadeusz Bakuła, prof. UWM

Budżet (4 lata): 324 077,16 zł

Martyna Arciuch

Opracowanie składu przemysłowej mieszanki uzupełniającej pozytywnie wpływającej na wzrost, rozwój oraz odporność ryb hodowlanych

Celem projektu jest stworzenie unikalnego produktu wpływającego pozytywnie na stan fizjologiczny ryb hodowlanych. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

1) opracowanie składu,

2) przetestowanie pod kątem pozytywnego wpływu na wzrost, rozwój oraz odporność ryb,

3) przygotowanie do produkcji oraz komercjalizacji produktu.  Grupą docelową projektu są wszyscy hodowcy ryb niezależnie od gatunku,  dla których istotne jest wywołanie znacznie sprawniejszego oraz efektywnego wykorzystania składników pokarmowych, wpływającego na przyspieszenie tempa wzrostu, poprawę odporności  oraz wzrostu przeżywalności ryb.  Efektem finalnym projektu będzie produkt przystosowany do stosowania razem z paszami. Zaplanowane badania ukierunkowane są na wypełnienie istotnych luk wiedzy dotyczących oddziaływania substancji czynnych m.in. β-glukanu i soli maślanów na wzrost, rozwój oraz przeżywalność ryb.

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Kucharczyk

Budżet (4 lata): 324 077,16 zł

Grzegorz Wołąkiewicz

Detekcja α-defensyn metodami wzmocnionej fluorescencji na powierzchni nanocząstek metalu szlachetnego w diagnostyce infekcji okołoprotezowych

Problem badawczy wynika z praktycznych potrzeb klinicznych, wskazywanych przez lekarzy ortopedów i związany jest z diagnostyką zakażeń okołoprotezowych. Stanowią one jedne z najpoważniejszym powikłań po zabiegach alloplastyk dużych stawów. Przedmiotem badań będzie opracowanie selektywnych i precyzyjnych testów, pozwalających na jakościowe i ilościowe wykrywanie α-defensyn bezpośrednio w płynach ustrojowych. Opracowana będzie analityczna metoda wykorzystująca zjawisko wzmocnionej fluorescencji na powierzchni nanocząstek metalu szlachetnego. Umożliwi to wykrywanie nawet śladowych ilości α-defensyn na bardzo wczesnym etapie procesu chorobowego. Selektywność opracowanej  metody pozwoli na oznaczenie α-defensyn bez konieczności wstępnego przygotowania próbki do analizy np. oczyszczania, co umożliwi szybkie przeprowadzenie testu.

 

Promotor: dr hab. Mariusz Szabelski, prof. UWM

Budżet (4 lata): 324 077,16 zł

Mikołaj Piotrowski

Implementacja algorytmu Supermemo w dydaktyce historii, popularyzacji wiedzy historycznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu

Celem projektu jest usprawnienie edukacji historycznej, a konkretniej „faktograficznej”,
„pamięciowej” części tejże edukacji. Najogólniej rzecz ujmując, rzeczone usprawnienie
zapamiętywania polega na stworzeniu autorskiej aplikacji, która z dużym prawdopodobieństwem
przewiduje moment kiedy użytkownik zapomni daną jednostkę informacji i która „odpytuje” go z
jej znajomości tuż przed zapomnieniem. Jest to spersonalizowane, odbywa się w oparciu o jego
dotychczasowe wyniki związane z daną jednostką informacji. To, co przychodzi mu łatwo, jest
powtarzane rzadziej i na odwrót. Dzięki temu nie traci on czasu na powtarzanie wciąż pamiętanego
materiału i unika utraty wiedzy, która zaraz ulegnie zapomnieniu. Fundamentem autorskiej aplikacji
będzie algorytm Supermemo i jemu podobne. Ma on podstawy naukowe i doczekał się już licznych,
udanych zastosowań. Jego kompleksowe użycie na gruncie edukacji historycznej wymaga jednak
następujących działań:
1) Sondażowe badanie świadomości historycznej Polaków.
2) Opracowanie metod redagowania treści historycznych na potrzeby algorytmu Supermemo.
3) Redakcja treści historycznych.
4) Stworzenie aplikacji będącej implementacją algorytmu Supermemo i jemu podobnych, z
uwzględnieniem historycznej specyfiki.
5) Empiryczne badanie aplikacji pośród przedstawicieli grup docelowych.

6) Korekta aplikacji w oparciu o przeprowadzone badania.
 

Promotor: dr hab. Tomasz Gajownik
Opiekun naukowy: dr Lech Kościelak (Fundacja Agencji Służby Społecznej w Warszawie)

Budżet (4 lata): 265 858,24 zł

Małgorzata Mierzejewska

Opracowanie wysoce przepustowej platformy translacyjnej umożliwiającej przesiewowe badania przedkliniczne substancji o potencjalnym działaniu terapeutycznym w zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego

Celem projektu jest opracowanie pakietu metod badawczych umożliwiających przesiewowe wysoce przepustowe testowanie nowych substancji o potencjalnym działaniu terapeutycznym w zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego, m.in.. chorobach neurodegeneracyjnych, wad wrodzonych, chorób dziedzicznych, zaburzeń układu immunologicznego czy padaczki. Organizmem modelowym wykorzystywanym na pierwszym etapie badań przesiewowych będzie embrion bądź larwa danio pręgowanego (Danio rerio, ang. zebrafish). Ze względu na swoje zalety organizm ten stał się ostatnimi laty bardzo popularnym modelem w badaniach biomedycznych, m.in. w badaniach nad chorobami neurologicznymi ludzi. Opracowanie tej platformy badawczej umożliwi szybki, niskokosztowy, a za razem nie wymagający użycia organizmów wyższych „screening” substancji o potencjalnym działaniu terapeutycznym. Wytypowane w ten sposób substancje mogą zostać wykorzystane do dalszych badań z wykorzystaniem organizmów wyższych, m.in. gryzoni laboratoryjnych.

 

Promotor: dr hab. Piotr Podlasz, prof. UWM

Promotor pomocniczy: dr Ewa Sokołowska

Krzysztof Waśkiewicz

Opracowanie dodatku paszowego (detoksykant zearalenonu) z wykorzystaniem enzymów drożdżowych

Celem projektu jest stworzenie dodatku do pasz dla trzody, który przyczyni się do detoksyfikacji mykotoskyn (Zearalenonu) zawartych w paszy za pomocą enzymów drożdżowych. Ze względu na niekorzystny wpływ mikotoksyn na zdrowie ludzi i zwierząt, jak również straty ekonomiczne wynikające ze skażenia żywności i pasz konieczne jest zminimalizowanie ryzyka narażenia produktu na zanieczyszczenie pleśniami toksynotwórczymi. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

1) prowadzenie hodowli drożdży w bioreaktorach na pożywkach zawierających dodatek zearelenonu,

2) ocena tempa degradacji mikotoksyn przez szczepy drożdży,

3) analiza LC-Q/TOF w celu określenia produktów rozpadu zearalenonu,

4) ilościowe oznaczanie produktów rozpadu ZEN metodą LC-MS/MS,

5) przygotowanie dodatku paszowego w postaci granulowanej paszy,

6) przeprowadzenie eksperymentu in vivo na zwierzętach. Finalny produkt – dodatek paszowy, pozwoli na bezpieczne stosowanie pasz i dodatków paszowych, które do tej pory były dyskwalifikowane z użycia ze względu na skażenie mykotoksynami.  Zaplanowane badania pozwolą ponadto na określenie metabolitów rozkładu zearalenonu oraz znaleźć potencjalne zastosowanie dla drożdży będących produktem odpadowym wielu gałęzi przemysłu.

 

Promotor: dr hab. Łukasz Zielonka, prof. UWM

Promotor pomocniczy: dr Michał Łuczyński

Dawid Wierzbicki

Opracowanie koncepcji szkoleniowo-wdrożeniowej w zakresie niemieckiego języka specjalistycznego (technicznego) z przeznaczeniem dla niemieckojęzycznego centrum obsługi klienta działającego w Polsce

Celem jest opracowanie koncepcji szkoleniowo-wdrożeniowej z zakresu niemieckiego języka specjalistycznego z obszaru obsługi, konserwacji i napraw sprzętów gospodarstwa domowego, z przeznaczeniem dla pracowników niemieckojęzycznego centrum telefonicznej obsługi klienta (w Polsce). Przedmiotem badań są optymalizacje kształcenia/doskonalenia w zakresie języka specjalistycznego i ich wpływ na poprawę jakości obsługi klienta. Podmiotem będą pracownicy niemieckojęzycznego centrum telefonicznej obsługi klienta. Główne pytanie badawcze dotyczy wpływu rozwiązań mających na celu optymalizację kształcenia w zakresie niemieckiego języka specjalistycznego na komunikację z klientem i efektywność pracy. Hipotezy badawcze to:

H1: Optymalizacje kształcenia w zakresie języka specjalistycznego wpływają na poprawę komunikacji z klientami, rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego.

H2: Posługiwanie się przez pracowników centrum językiem specjalistycznym wpływa na poprawę efektywności ich pracy.

Promotor: dr hab. Mariola Jaworska, prof. UWM

Promotor pomocnicza: dr Magdalena Makowska

Patrycja Topka

Opracowanie technologii wzbogacania wyrobów cukierniczych w naturalne lipofilne związki bioaktywne (tokoferole, fitosterole, kwasy omega-3)

Celem projektu realizowanego w ramach  „Doktoratu wdrożeniowego” jest opracowanie technologii wzbogacania wybranych wyrobów cukierniczych w lipofilne związki bioaktywne takie jak tokoferole, fitosterole i kwasy tłuszczowe omega-3. Zaplanowane badania ukierunkowane są na wybór naturalnych źródeł tych związków, oraz ustalenie etapu i formy ich dodawania podczas procesu produkcji wyrobów cukierniczych. W ramach projektu testowane będą: efektywność izolowania lipofilnych związków z różnych surowców; straty związków lipofilnych w procesach technologicznych; możliwości poprawy stabilności związków lipofilnych poprzez kapsułkowanie lub dodatek przeciwutleniaczy pomocniczych; wpływ dodatku związków lipofilnych na cechy sensoryczne wyrobów; straty związków lipofilnych podczas przechowywania wyrobów. Wdrożenie w fabryce cukierniczej opracowanych rozwiązań umożliwi wyprodukowanie innowacyjnych wyrobów o właściwościach prozdrowotnych, w których zawartość dodanych lipofilnych związków bioaktywnych będzie stabilna podczas przechowywania.

Promotor: Dr hab. inż. Małgorzata Tańska, prof. UWM