Doktorat Wdrożeniowy
w Szkole Doktorskiej UWM w Olsztynie

Doktorat wdrożeniowy to w skrócie praca badawcza doktoranta, która ma wymiar nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny.
Założeniem ministerialnego programu „Doktorat wdrożeniowy” jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami. 

Uczelnię oraz pracodawcę wspomaga w tej kwestii Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – poprzez stypendia i nowe rozwiązania prawne, wprowadzone w kwietniu 2017 r.

Poniżej znajdziesz przykłady doktoratów wdrożeniowych realizowanych na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.  

PB

Paweł Stachowicz

Produkcja i pozyskanie biomasy lignocelulozowej oraz wytwarzanie z niej peletu

Celem projektu w ramach III edycji „Doktoratu wdrożeniowego” jest ocena możliwości produkcji peletu z biomasy roślin drzewiastych uprawianych w krótkich rotacjach zbioru (biomasa rolnicza) oraz z wybranych rodzajów biomasy leśnej i ich mieszanin. Realizowane zadania to: pomiary biometryczne i ocena produkcyjności roślin wierzby, topoli i robinii akacjowej; peletyzacja dendromasy rolniczej i leśnej; analizy laboratoryjne właściwości termochemicznych dendromasy i peletu; analizy efektywności produkcji peletu. W efekcie tych prac zaproponowane zostaną możliwości produkcji peletu z mieszanek dendromasy rolniczej i leśnej. To biopaliwo stałe będzie mogło być wykorzystywane zarówno przez odbiorców indywidualnych jak i lokalne ciepłownie, co może korzystnie wpłynąć na aspekty ekologiczne, społeczne i ekonomiczne w regionie.

Promotor: Prof. dr hab. inż. Mariusz Jerzy Stolarski

Promotor pomocniczy: Dr inż. Waldemar Sieniawski

Budżet (4 lata): 309 522,24 zł

Olga Mierzejewska

Opracowanie technologii produkcji miodu z pokrzywą oraz ocena wpływu różnych metod przygotowywania oraz konserwacji pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.) na skład chemiczny, cechy sensoryczne i trwałość przechowalniczą gotowego produktu

Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji miodu z pokrzywą oraz ocena wpływu różnych metod przygotowywania oraz konserwacji pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.) na jego skład chemiczny, cechy sensoryczne i trwałość przechowalniczą. Korzyści wynikające z projektu dla społeczeństwa i gospodarki to produkcja wysokiej jakości produktu o właściwościach prozdrowotnych, który jest szansą dla małych gospodarstw pasiecznych na poprawę wyników ekonomicznych i dalszy rozwój.

Promotor: Prof. dr hab. Jerzy Wilde 

Budżet (4 lata): 324 077,16 zł

Martyna Arciuch

Opracowanie składu przemysłowej mieszanki uzupełniającej pozytywnie wpływającej na wzrost, rozwój oraz odporność ryb hodowlanych

Celem projektu jest stworzenie unikalnego produktu wpływającego pozytywnie na stan fizjologiczny ryb hodowlanych. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:  i) opracowanie składu, ii) przetestowanie pod kątem pozytywnego wpływu na wzrost, rozwój oraz odporność ryb, iii) przygotowanie do produkcji oraz komercjalizacji produktu.  Grupą docelową projektu są wszyscy hodowcy ryb niezależnie od gatunku,  dla których istotne jest wywołanie znacznie sprawniejszego oraz efektywnego wykorzystania składników pokarmowych, wpływającego na przyspieszenie tempa wzrostu, poprawę odporności  oraz wzrostu przeżywalności ryb.  Efektem finalnym projektu będzie produkt przystosowany do stosowania razem z paszami. Zaplanowane badania ukierunkowane są na wypełnienie istotnych luk wiedzy dotyczących oddziaływania substancji czynnych m.in. β-glukanu i soli maślanów na wzrost, rozwój oraz przeżywalność ryb.

Promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Kucharczyk

Budżet (4 lata): 324 077,16 zł

Marcin Wróbel

Ocena możliwości i efektywności biodegradacji deoksyniwalenolu w materiałach paszowych zastosowanych w procesie produkcji biomasy larw mącznika młynarka

Celem projektu jest ocena możliwości zagospodarowania materiałów paszowych niskiej jakości – o wysokim stężeniu substancji niepożądanych – mikotoksyn (deoksyniwalenolu) poprzez skarmianie larw mącznika młynarka (Tenebrio molitor) oraz opracowanie zasad prowadzenia takiej hodowli.  W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania: i) przetworzenie materiałów paszowych o wysokim stężeniu mikotoksyn na biomasę larw owadzich (mącznik młynarek); ii) ocena jakościowa i ilościowa metabolitów deoksyniwalenolu w uzyskanej biomasie; iii) określenie efektywności biodegradacji deoksyniwalenolu w zależności od warunków hodowli mącznika młynarka; iv) ocena wartości żywieniowych uzyskanej biomasy.  Grupą docelową projektu są producenci pasz, dodatków paszowych i hodowcy owadów użytkowych. Realizacja projektu umożliwi opracowanie efektywnej technologii procesu biologicznej biodegradacji mikotoksyn oraz zagospodarowanie materiałów paszowych o niskiej jakości. W ramach projektu wytworzona zostanie biomasa pochodzenia owadziego, która zostanie przetworzona do pełnowartościowego białka, które będzie mogło być wykorzystywane jako dodatek paszowy. Ponadto zaplanowane badania pozwolą na określenie metabolitów rozkładu deoksyniwalenolu oraz ocenę jego wpływu na profil kwasów tłuszczowych i skład aminokwasowy uzyskanej biomasy.

Promotor: dr hab. Tadeusz Bakuła, prof. UWM

Budżet (4 lata): 324 077,16 zł

Maja Michałowska

Wsparcie procesów zarządzania roślinnością w sektorze energetycznym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii

Celem projektu realizowanego w ramach Doktoratu Wdrożeniowego, jest opracowanie rozwiązania technologicznego dla firmy Vimap sp. z o.o. Zaprojektowane rozwiązanie będzie umożliwiać uzyskiwanie szczegółowych informacji o roślinności na podstawie zobrazowań fotogrametrycznych oraz danych pozyskanych w technologii lotniczego skaningu laserowego. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace eksperymentalne nad rozwojem metod i algorytmów dedykowanych automatycznej detekcji i klasyfikacji gatunków drzew. Wdrożenie opracowanych rozwiązań, umożliwi firmie Vimap sp. z o.o. świadczenie udoskonalonych, nowatorskich usług wspomagających zarządzanie gospodarką leśną w pasach technologicznych linii elektroenergetycznych. 

Promotor: dr hab. inż. Jacek Rapiński, prof. UWM 

Budżet (4 lata): 324 077,44 zł

Grzegorz Wołąkiewicz

Detekcja α-defensyn metodami wzmocnionej fluorescencji na powierzchni nanocząstek metalu szlachetnego w diagnostyce infekcji okołoprotezowych.

Problem badawczy wynika z praktycznych potrzeb klinicznych, wskazywanych przez lekarzy ortopedów i związany jest z diagnostyką zakażeń okołoprotezowych. Stanowią one jedne z najpoważniejszym powikłań po zabiegach alloplastyk dużych stawów. Przedmiotem badań będzie opracowanie selektywnych i precyzyjnych testów, pozwalających na jakościowe i ilościowe wykrywanie α-defensyn bezpośrednio w płynach ustrojowych. Opracowana będzie analityczna metoda wykorzystująca zjawisko wzmocnionej fluorescencji na powierzchni nanocząstek metalu szlachetnego. Umożliwi to wykrywanie nawet śladowych ilości α-defensyn na bardzo wczesnym etapie procesu chorobowego. Selektywność opracowanej  metody pozwoli na oznaczenie α-defensyn bez konieczności wstępnego przygotowania próbki do analizy np. oczyszczania, co umożliwi szybkie przeprowadzenie testu.

Promotor: dr hab. Mariusz Szabelski, prof. UWM

Budżet (4 lata): 324 077,16 zł

Małgorzata Mierzejewska

"Opracowanie wysoce przepustowej platformy translacyjnej umożliwiającej przesiewowe badania przedkliniczne substancji o potencjalnym działaniu terapeutycznym w zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego."

Celem projektu jest opracowanie pakietu metod badawczych umożliwiających przesiewowe wysoce przepustowe testowanie nowych substancji o potencjalnym działaniu terapeutycznym w zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego, m.in.. chorobach neurodegeneracyjnych, wad wrodzonych, chorób dziedzicznych, zaburzeń układu immunologicznego czy padaczki. Organizmem modelowym wykorzystywanym na pierwszym etapie badań przesiewowych będzie embrion bądź larwa danio pręgowanego (Danio rerio, ang. zebrafish). Ze względu na swoje zalety organizm ten stał się ostatnimi laty bardzo popularnym modelem w badaniach biomedycznych, m.in. w badaniach nad chorobami neurologicznymi ludzi. Opracowanie tej platformy badawczej umożliwi szybki, niskokosztowy, a za razem nie wymagający użycia organizmów wyższych „screening” substancji o potencjalnym działaniu terapeutycznym. Wytypowane w ten sposób substancje mogą zostać wykorzystane do dalszych badań z wykorzystaniem organizmów wyższych, m.in. gryzoni laboratoryjnych.

Promotor: dr hab. Piotr Podlasz, prof. UWM

Promotor pomocniczy: dr Ewa Sokołowska

Mikołaj Piotrowski

Implementacja algorytmu Supermemo w dydaktyce historii, popularyzacji wiedzy historycznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Fundamentem autorskiej aplikacji będzie algorytm Supermemo, czy też metody do niego zbliżone. Mają one podstawy naukowe i doczekały się już licznych, udanych zastosowań.

Rozprawa doktorska realizowana będzie we współpracy z Fundacją Agencji Służby Społecznej w Warszawie. Najogólniej rzecz ujmując praca badawcza będzie polegać na informatycznej optymalizacji procesu uczenia się – zapamiętywania z wykorzystaniem specyfiki działania algorytmu Supermemo. Rzeczona optymalizacja zapamiętywania polegać będzie na zastosowaniu autorskiej aplikacji do wdrożonego już wcześniej algorytmu, która z dużym prawdopodobieństwem przewiduje moment, kiedy tzw. użytkownik zapomni daną jednostkę informacji i która „odpytuje” go z jej znajomości tuż przed zapomnieniem. Jest to spersonalizowane, odbywa się w oparciu o jego dotychczasowe wyniki związane z daną jednostką informacji. To, co przychodzi mu łatwo jest powtarzane rzadziej i na odwrót. Dzięki temu nie traci on czasu na powtarzanie wciąż pamiętanego materiału i unika utraty wiedzy, która zaraz ulegnie zapomnieniu.

Ich użycie na gruncie edukacji historycznej wymaga jednak następujących działań 1. Opracowanie metod redagowania treści historycznych na potrzeby algorytmu Supermemo
2. Redakcja treści historycznych z zastosowaniem wcześniej opracowanych metod, wraz z ich
równoległą rewizją w oparciu o bieżące doświadczenia redakcyjne. 3. Stworzenie autorskiej aplikacji będącej implementacją algorytmu Supermemo 4. Empiryczne badanie wcześniej stworzonej aplikacji, w reprezentatywnym gronie uczniów.

Promotor: dr hab. Jan Gancewski, prof. UWM
Promotor pomocniczy: dr Lech Kościelak (Fundacja Agencji Służby Społecznej w Warszawie)

Budżet (4 lata): 265 858,24 zł

Krzysztof Waśkiewicz

„Opracowanie dodatku paszowego (detoksykant zearalenonu) z wykorzystaniem enzymów drożdżowych”

Celem projektu jest stworzenie dodatku do pasz dla trzody, który przyczyni się do detoksyfikacji mykotoskyn (Zearalenonu) zawartych w paszy za pomocą enzymów drożdżowych. Ze względu na niekorzystny wpływ mikotoksyn na zdrowie ludzi i zwierząt, jak również straty ekonomiczne wynikające ze skażenia żywności i pasz konieczne jest zminimalizowanie ryzyka narażenia produktu na zanieczyszczenie pleśniami toksynotwórczymi. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania: 1) prowadzenie hodowli drożdży w bioreaktorach na pożywkach zawierających dodatek zearelenonu; 2) ocena tempa degradacji mikotoksyn przez szczepy drożdży; 3) analiza LC-Q/TOF w celu określenia produktów rozpadu zearalenonu; 4) ilościowe oznaczanie produktów rozpadu ZEN metodą LC-MS/MS; 5) przygotowanie dodatku paszowego w postaci granulowanej paszy; 6) przeprowadzenie eksperymentu in vivo na zwierzętach. Finalny produkt – dodatek paszowy, pozwoli na bezpieczne stosowanie pasz i dodatków paszowych, które do tej pory były dyskwalifikowane z użycia ze względu na skażenie mykotoksynami.  Zaplanowane badania pozwolą ponadto na określenie metabolitów rozkładu zearalenonu oraz znaleźć potencjalne zastosowanie dla drożdży będących produktem odpadowym wielu gałęzi przemysłu.

Promotor: dr hab. Łukasz Zielonka, prof. UWM

Promotor pomocniczy: dr Michał Łuczyński