Ocena śródokresowa

Ocena śródokresowa

Realizacja Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia. Celem oceny jest weryfikacja postępów doktoranta w połowie okresu kształcenia oraz  kontrola stanu realizacji indywidualnego planu badawczego.

Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego albo tytuł profesora w dyscyplinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską.

W skład komisji wchodzą trzy osoby, w tym:

1) jedna osoba – zatrudniona poza UWM w Olsztynie, posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie i dyscyplinie, w której przygotowywane są rozprawy doktorskie;

2) dwie osoby – zatrudnione w UWM w Olsztynie,  posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie i dyscyplinie, w której przygotowywane są rozprawy doktorskie.

Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.

Dyrektor wyznacza i podaje do wiadomości termin oceny śródokresowej nie później niż 60 dni przed tym terminem.

Doktorant, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem oceny śródokresowej, składa w Biurze Szkoły Doktorskiej zaopiniowane przez promotora, promotorów lub promotora i promotora pomocniczego sprawozdanie śródokresowe z wykonania IPB, wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz przesyła dokumentację w wersji elektronicznej do Biura Szkoły Doktorskiej w wersji PDF.

Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym lub negatywnym.

Sposób przeprowadzenia oceny śródokresowej określa Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.