Wyjazdy doktorantów

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 96/2021 z dnia 21 października 2021 roku każdy doktorant planujący wyjazd za granicę powinien złożyć do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej (p.221 A) wypełniony wniosek o wyjazd za granicę. Dodatkowo należy dołączyć oryginał umowy o zwrot kosztów podróży w dwóch egzemplarzach.
Dokument należy złożyć najpóźniej na 10 dni przed wyjazdem. Złożenie wniosku z naruszeniem terminu powoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

WNIOSEK O WYJAZD ZA GRANICĘ

Wniosek o wyjazd za granicę wypełnia osoba udająca się w zagraniczną podróż służbową.
Wniosek powinien być wydrukowany dwustronnie.
Wniosek o wyjazd za granicę podpisuje osoba wyjeżdżająca oraz kierownik tematu finansowego. Następnie doktorant przedkłada wniosek:

  • kierownikowi swojej jednostki organizacyjnej,
  • dziekanowi w celu akceptacji wyjazdu,
  • Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na wyjazd z opinią promotora/promotorów.

Formularz należy przekazać do BWM (p. 221 A).
Do wniosku należy dołączyć dokumenty dotyczące wyjazdu – np. zaproszenie (list, e-mail, fax), program konferencji.
W przypadku wyjazdu na staż naukowy należy również dołączyć indywidualny program podnoszenia kwalifikacji.

ZMIANY WE WNIOSKU O WYJAZD ZA GRANICĘ

W celu dokonania zmian przed wyjazdem we wniosku o wyjazd za granicę, należy złożyć do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej podanie o wprowadzenie zmian we wniosku o wyjazd za granicę.

ROZLICZENIE WYJAZDU

Doktorant jest zobowiązany do rozliczenie kosztów podróży służbowej w terminie do 14 dni od powrotu do kraju. Niedotrzymanie terminu rozliczenia będzie skutkowało obciążeniem wyjeżdżającego kwotą pobranej zaliczki.

Do rozliczenia podróży służbowej doktorant przedstawia delegację służbową, oświadczenie o wyżywieniu i noclegu, karty pokładowe, bilety lub informację o kartach pokładowych w formie elektronicznej, a także – w przypadku konferencji naukowych, warsztatów, staży zagranicznych, potwierdzenie uczestnictwa.

ODWOŁANIE WYJAZDU

W przypadku odwołania wyjazdu pracownik zobowiązany jest do zawiadomienia o tym Biura ds. Współpracy Międzynarodowej w formie pisemnej.

Więcej informacji na temat wyjazdów: bwm@uwm.edu.pl