Sprawozdanie roczne

Sprawozdanie roczne z przebiegu realizacji indywidualnego programu kształcenia oraz z rezultatów i postępów prac ujętych w indywidualnym planie badawczym za poprzedni rok akademicki, wraz z opinią promotora lub promotorów, doktorant składa w formie papierowej i elektronicznej do Biura Szkoły Doktorskiej w terminie do końca września każdego roku kalendarzowego.