Indywidualny Plan Badawczy

Indywidualny plan badawczy (IPB) jest wiążącym katalogiem zadań badawczych i rozwojowych, których celem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej. Doktorant przedstawia dyrektorowi Szkoły Doktorskiej swój plan badawczy nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia, w wersji polskojęzycznej lub wersji anglojęzycznej (doktoranci zagraniczni). IPB i sprawozdania z jego realizacji są najważniejszymi dokumentami w trakcie oceny śródokresowej doktoranta.
IPB zawiera opisowe informacje o planowanej rozprawie doktorskiej, harmonogram prac nad rozprawą doktorską (w tym planowany termin jej złożenia), a także planowane publikacje, wystąpienia konferencyjne, kwerendy, staże i inne działania o charakterze istotnym dla planowanej rozprawy, a także budżet. Plan zawiera ponadto opinię promotora (promotorów, promotora pomocniczego).
Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej może proponować lub wymagać zmian do wprowadzenia w planie przed jego ostatecznym zatwierdzeniem przez dyrektora Szkoły Doktorskiej.