Rada Naukowa

W Szkole Doktorskiej UWM w Olsztynie działa Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej

W skład Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej wchodzą:

 • Dyrektor Szkoły Doktorskiej jako przewodniczący;
 • Samodzielni nauczyciele akademiccy będący przedstawicielami każdej dyscypliny tworzącej szkołę doktorską;
 • Przedstawiciel Doktorantów.

Do kompetencji Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej należy:

 • opracowanie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej UWM w Olsztynie;
 • zatwierdzanie indywidualnego  planu badawczego doktoranta, zawierającego w  szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej;
 • zatwierdzenie wzoru karty oceny śródokresowej doktoranta,
 • określenie zasad oceny śródokresowej doktorantów;
 • rozpatrywanie odwołań od negatywnej oceny śródokresowej,
 • wskazywanie do zaopiniowania kandydatów na promotorów właściwej radzie naukowej dyscypliny.

Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i pracy Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej określa regulamin przyjęty przez Radę Naukową Szkoły Doktorskiej UWM w Olsztynie.

Skład Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UWM w Olsztynie

 1. dr. hab. Paweł Brzuzan – Przewodniczący Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej – Dyrektor Szkoły Doktorskiej
 2. dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM – członek
 3. dr hab. Sławomir Gonkowski – członek
 4. dr hab. Andrzej Gugołek – członek
 5. dr hab. inż. Zygmunt Gusiatin, prof. UWM – członek
 6. dr hab. Mariola Jaworska – członek
 7. dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM – członek
 8. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk – członek
 9. dr hab. Piotr Krajewski – członek
 10. dr hab. inż. Anna Krypiak-Gregorczyk, prof. UWM – członek
 11. dr hab. inż. Ryszard Myhan – członek  
 12. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM – członek
 13. dr hab. Nina Smolińska – członek 
 14. dr hab. Mariusz Stolarski – członek
 15. dr hab. Miron Wolny, prof. UWM – członek
 16. dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM – członek
 17. mgr inż. Bartosz Naumowicz – przedstawiciel doktorantów