Rada Naukowa

W Szkole Doktorskiej UWM w Olsztynie działa Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej

W skład Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej wchodzą:

 • Dyrektor Szkoły Doktorskiej jako przewodniczący;
 • Samodzielni nauczyciele akademiccy będący przedstawicielami każdej dyscypliny tworzącej szkołę doktorską;
 • Przedstawiciel Doktorantów.

Do kompetencji Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej należy:

 • opracowanie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej UWM w Olsztynie;
 • zatwierdzanie indywidualnego  planu badawczego doktoranta, zawierającego w  szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej;
 • zatwierdzenie wzoru karty oceny śródokresowej doktoranta,
 • określenie zasad oceny śródokresowej doktorantów;
 • rozpatrywanie odwołań od negatywnej oceny śródokresowej,
 • wskazywanie do zaopiniowania kandydatów na promotorów właściwej radzie naukowej dyscypliny.

Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i pracy Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej określa regulamin przyjęty przez Radę Naukową Szkoły Doktorskiej UWM w Olsztynie.

Skład Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UWM w Olsztynie

 1. Prof. dr hab. Paweł Brzuzan – Przewodniczący Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej – Dyrektor Szkoły Doktorskiej
 2. Dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM – członek
 3. Prof. dr hab. Andrzej Gugołek – członek
 4. Dr hab. inż. Zygmunt Gusiatin, prof. UWM – członek
 5. Ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM – członek
 6. Prof. dr hab. inż. Stanisław Konopka – członek
 7. Dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk – członek
 8. Prof. dr hab. Piotr Krajewski – członek
 9. Dr hab. inż. Anna Krypiak-Gregorczyk – członek
 10. Prof. dr hab. Lesław Lachuta – członek
 11. Prof. dr hab. Henryk Mizerek – członek
 12. Prof. dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska – członek
 13. Mgr inż. Bartosz Naumowicz- przedstawiciel doktorantów
 14. Prof. dr hab. Andrzej Rychlik – członek
 15. Prof. dr hab. Mariusz Stolarski – członek
 16. Dr hab. Miron Wolny, prof. UWM – członek
 17. Dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM – członek