Rada Naukowa

W Szkole Doktorskiej UWM w Olsztynie działa Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej

W skład Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej wchodzą:

  • Przewodniczący – powołany przez Rektora spośród dwóch członków rady naukowej szkoły doktorskiej przedstawionych przez tę radę;
  • Samodzielni nauczyciele akademiccy będący przedstawicielami każdej dyscypliny tworzącej szkołę doktorską;
  • Przedstawiciel Doktorantów.

Do kompetencji Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej należy:

  • opracowanie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej UWM w Olsztynie;
  • zatwierdzanie indywidualnego  planu badawczego doktoranta, zawierającego w  szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej;
  • zatwierdzenie wzoru karty oceny śródokresowej doktoranta,
  • określenie zasad oceny śródokresowej doktorantów;
  • rozpatrywanie odwołań od negatywnej oceny śródokresowej,
  • wskazywanie do zaopiniowania kandydatów na promotorów właściwej radzie naukowej dyscypliny.

Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i pracy Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej określa regulamin przyjęty przez Radę Naukową Szkoły Doktorskiej UWM w Olsztynie.

Skład Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UWM w Olsztynie

  1)  dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM, – Przewodnicząca Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej,

  2)  prof. dr hab. Sławomir Gonkowski,

  3)  prof. dr hab. Andrzej Gugołek,

  4)  dr hab. inż.  Mariusz Gusiatin, prof. UWM,

  5)  dr hab. Mariola Jaworska, prof. UWM

  6)  dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM,

  7)  dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk,

  8)  prof. dr hab. Piotr Krajewski,

  9)  dr hab. inż. Anna Krypiak-Gregorczyk, prof. UWM,

10)  prof. dr hab. inż. Ryszard Myhan,

11)  ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM,

12)  prof. dr hab. Nina Smolińska,

13)  prof. dr hab. Mariusz Stolarski,

14)  dr hab. Miron Wolny, prof. UWM,

15)  dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM,

16)  przedstawiciel doktorantów.