Rada Naukowa

W Szkole Doktorskiej UWM w Olsztynie działa Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej

W skład Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej wchodzą:

 • Przewodniczący – powołany przez Rektora spośród dwóch członków rady naukowej szkoły doktorskiej przedstawionych przez tę radę;
 • Samodzielni nauczyciele akademiccy będący przedstawicielami każdej dyscypliny tworzącej szkołę doktorską;
 • Przedstawiciel Doktorantów.

Do kompetencji Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej należy:

 • opracowanie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej UWM w Olsztynie;
 • zatwierdzanie indywidualnego  planu badawczego doktoranta, zawierającego w  szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej;
 • zatwierdzenie wzoru karty oceny śródokresowej doktoranta,
 • określenie zasad oceny śródokresowej doktorantów;
 • rozpatrywanie odwołań od negatywnej oceny śródokresowej,
 • wskazywanie do zaopiniowania kandydatów na promotorów właściwej radzie naukowej dyscypliny.

Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i pracy Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej określa regulamin przyjęty przez Radę Naukową Szkoły Doktorskiej UWM w Olsztynie.

Skład Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UWM w Olsztynie

 1. dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM – przewodnicząca rady naukowej, dyscyplina ekonomia i finanse,
 2. dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM – dyscyplina nauki o polityce i administracji,
 3. dr hab. inż. Iwona Cieślik, prof. UWM – dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
 4. dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM – dyscyplina nauki o komunikacji społecznej i mediach,
 5. prof. dr hab. Sławomir Gonkowski-  – dyscyplina weterynaria,
 6. prof. dr hab. Andrzej Gugołek – dyscyplina zootechnika i rybactwo,
 7. dr hab. inż. Mariusz Gusiatin, prof. UWM  – dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 8. dr hab. Mariola Jaworska, prof. UWM – dyscyplina językoznawstwo,
 9. dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM – dyscyplina pedagogika,
 10. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk, prof. UWM – dyscyplina nauki medyczne,
 11. prof. dr hab. Piotr Krajewski – dyscyplina nauki prawne,
 12. dr hab. inż. Anna Krypiak-Gregorczyk, prof. UWM – dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport,
 13. dr hab. Adam Mieczykowski, prof. UWM – dyscyplina sztuki muzyczne,
 14. prof. dr hab. inż. Ryszard Myhan – dyscyplina inżynieria mechaniczna,
 15. prof. dr hab. Iwona Ndiaye – dyscyplina literaturoznawstwo,
 16. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM – dyscyplina nauki teologiczne,
 17. dr hab. Artur Siemaszko, prof. UWM – dyscyplina matematyka,
 18. prof. dr hab. Nina Smolińska – dyscyplina nauki biologiczne,
 19. prof. dr hab. Mariusz Stolarski – dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo,
 20. dr hab. Miron Wolny, prof. UWM – dyscyplina historia,
 21. prof. dr hab. Aleksander Woźniak – dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,
 22. dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM – dyscyplina technologia żywności i żywienia,
 23. mgr inż. Aleksandra Cichowska – przedstawiciel doktorantów.