Nauki prawne

Nauki prawne

Czas trwania studiów: 4 lat (8 semestrów)

Opis programu:

Program ma na celu przekazanie doktorantom szczególnej wiedzy z wąskich specjalizacji prawniczych i umiejętności jej samodzielnego poszerzania poprzez nowatorskie metody prowadzenia badań naukowych, a następnie wdrażania jej do projektów doktoranckich. W ramach programu przewidziano zajęcia obowiązkowe i fakultatywne eksponujące osiągnięcia ogólnych nauk teoretyczno-historycznych oraz tzw. dogmatyk szczegółowych, a także wykłady profesorów z innych ośrodków akademickich, którzy będą upowszechniać wiedzę reprezentowanych przez siebie specjalności badawczych.

Program zapewnia doktorantom wymagane doświadczenie i poszerzoną, specjalistyczną wiedzę w zakresie nauk prawnych konieczną do pełnienia różnorakich funkcji publicznych i ról pracowniczych, wymagających warsztatowo zaawansowanej wiedzy prawniczej.

Możliwości związane z karierą zawodową.

Zaawansowana wiedza prawnicza jest przydatna, a nawet konieczna w większości dziedzin działalności zawodowej i gospodarczej. Obejmuje przede wszystkim wolne zawody prawnicze, rozwijającą się dziedzinę konsultingu prawnego i gospodarczego, służbę publiczną w wymiarze sprawiedliwości i administracji publicznej, w tym samorządzie terytorialnym, a także sektor organizacji pozarządowych.

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu nauk prawnych, ale też po części nauki administracji włączonej w zakres prawa administracyjnego. Mają kwalifikacje do podjęcia pracy na każdym poziomie władzy publicznej, we wszystkich zawodach prawniczych, w organach i urzędach rządowych administracji ogólnej i specjalnej (zespolonej i niezespolonej) oraz jednostkach samorządu terytorialnego, w pionach obsługi prawnej i służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych,  biurach organizacji pozarządowych i partii politycznych, instytucjach krajowych i administracji unijnej i międzynarodowej, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich przedstawicielstwami, jako liderzy jednostek lub do kontynuowania badań w środowisku akademickim jako eksperci w swojej dziedzinie. W szczególności będą dobrze przygotowani do odbycia stażu podoktorskiego oraz do pracy w instytutach badawczych w kraju i za granicą.

Słowa kluczowe:

  • ogólne prawoznawstwo
  • nauki penalne
  • prawo prywatne
  • ustrój prawny władzy i administracji publicznej
  • europeizacja prawa krajowego i prawo międzynarodowe