Inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu kształcenia

Program kształcenia w ramach dyscypliny obejmuje zagadnienia kształcenia ogólnego oraz kierunkowego, w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów. Najważniejsze tematy dotyczą stanu poszczególnych elementów środowiska oraz innowacyjnych i wysokoefektywnych rozwiązań w zakresie oczyszczania wód i ścieków, ochrony powietrza i środowiska gruntowo-wodnego, a także współczesnych problemów gospodarki odpadami oraz odnawialnych źródeł energii. Program obejmuje także zagadnienia przygotowujące doktorantów do pracy naukowo-badawczej, w tym związane z transferem technologii oraz komercjalizacją wyników badań, metodyką badań naukowych, zasadami finansowania projektów badawczych oraz doskonaleniem umiejętności językowych.

Efekty kształcenia

Program zapewnia doktorantom wiedzę o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach w dyscyplinie, ukierunkowuje na aktualne i przyszłe problemy związane z racjonalnym korzystaniem ze środowiska. Doktoranci zdobywają doświadczenie w zakresie wykorzystania i przekształcania zasobów środowiskowych, prognozowania stanu środowiska w oparciu o bazy danych, identyfikacji zagrożeń i metod ich zapobiegania i eliminacji. Realizacja programu umożliwia doktorantom rozwijanie własnych pomysłów i koncepcji, oraz krytycznego podejścia do informacji w zakresie dyscypliny.  Absolwenci będą świadomi przydatności wiedzy z dyscypliny w praktyce zawodowej. Posiadają kwalifikacje do pracy w jednostkach związanych z szeroko rozumianym środowiskiem, do podejmowania własnej działalności gospodarczej lub do kontynuowania kariery naukowej w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich i instytutach badawczych.

Słowa kluczowe:

 • zasoby odnawialne i nieodnawialne
 • bazy danych o środowisku
 • monitoring środowiska
 • zrównoważony rozwój
 • uzdatnianie i rekultywacja wód
 • techniki membranowe
 • technologie osadu granulowanego
 • systemy hydrofitowe
 • „emerging contaminants”
 • mikroplastiki
 • metody remediacji
 • zanieczyszczenia gazowe i pyłowe
 • odnawialne źródła energii
 • zielone paliwa
 • odpady
 • gospodarka cyrkulacyjna
 • recykling