Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Dyscypliny Naukowe

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu kształcenia

Program kształcenia w ramach dyscypliny obejmuje zagadnienia kształcenia ogólnego oraz kierunkowego, w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów. Najważniejsze tematy dotyczą stanu poszczególnych elementów środowiska oraz innowacyjnych i wysokoefektywnych rozwiązań w zakresie oczyszczania wód i ścieków, ochrony powietrza i środowiska gruntowo-wodnego, a także współczesnych problemów gospodarki odpadami oraz odnawialnych źródeł energii. Program obejmuje także zagadnienia przygotowujące doktorantów do pracy naukowo-badawczej, w tym związane z transferem technologii oraz komercjalizacją wyników badań, metodyką badań naukowych, zasadami finansowania projektów badawczych oraz doskonaleniem umiejętności językowych.

Efekty kształcenia

Program zapewnia doktorantom wiedzę o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach w dyscyplinie, ukierunkowuje na aktualne i przyszłe problemy związane z racjonalnym korzystaniem ze środowiska. Doktoranci zdobywają doświadczenie w zakresie wykorzystania i przekształcania zasobów środowiskowych, prognozowania stanu środowiska w oparciu o bazy danych, identyfikacji zagrożeń i metod ich zapobiegania i eliminacji. Realizacja programu umożliwia doktorantom rozwijanie własnych pomysłów i koncepcji, oraz krytycznego podejścia do informacji w zakresie dyscypliny.  Absolwenci będą świadomi przydatności wiedzy z dyscypliny w praktyce zawodowej. Posiadają kwalifikacje do pracy w jednostkach związanych z szeroko rozumianym środowiskiem, do podejmowania własnej działalności gospodarczej lub do kontynuowania kariery naukowej w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich i instytutach badawczych.

Słowa kluczowe:

·         zasoby odnawialne i nieodnawialne

·         bazy danych o środowisku

·         monitoring środowiska

·         zrównoważony rozwój

·         uzdatnianie i rekultywacja wód

·         techniki membranowe

·         technologie osadu granulowanego

·         systemy hydrofitowe

·         „emerging contaminants”

·         mikroplastiki

·         metody remediacji

·         zanieczyszczenia gazowe i pyłowe

·         odnawialne źródła energii

·         zielone paliwa

·         odpady

·         gospodarka cyrkulacyjna

·         recykling