Pedagogika

Pedagogika

Studia trwają: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu:

Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej realizowany w dyscyplinie pedagogika umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia badań zwieńczonych złożeniem rozprawy doktorskiej w zakresie pedagogiki oraz przygotowanie do podjęcia roli nauczyciela akademickiego. Jest nowoczesną, spersonalizowaną propozycją rozwoju ścieżki kariery naukowej.

Treści programu są skierowane na zdobycie pogłębionej wiedzy obejmującej światowy dorobek dyscypliny pedagogika oraz szeregu umiejętności kognitywnych umożliwiających krytyczną analizę rezultatów prowadzonych badań edukacyjnych, rozwiązywania złożonych problemów współczesnej edukacji, umiejętności pracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych oraz podejmowania działalności eksperckiej. Studia umożliwiają również zdobycie specjalistycznego warsztatu badawczego pozwalającego na projektowanie i prowadzenie indywidualnych oraz zespołowych projektów badawczych – również w zespołach międzynarodowych. W ramach programu uwzględniono również treści skierowane na kompetencje niezbędne w pracy dydaktycznej ze studentami oraz związane z projektowaniem ścieżek własnej kariery naukowej.

Profil absolwenta oraz potencjalne pola zatrudnienia:

Program Kształcenia oferowany w Szkole Doktorskiej w dyscyplinie pedagogika umożliwia Absolwentowi zbudowanie – opartego na interdyscyplinarnym zapleczu teoretycznym – warsztatu pracy naukowej, pozwalającego na dalszą samodzielną pracę naukowo-badawczą. Absolwent ma pogłębioną znajomość światowego dorobku pedagogiki oraz jej metodologicznych podstaw; opanował warsztat badawczy w stopniu umożliwiającym twórcze stosowanie metod, technik i narzędzi badawczych; znajomość języka obcego nowożytnego umożliwia mu funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku naukowym. Zrealizowanie przez Absolwenta zaawansowanych studiów i badań czyni go wysokiej klasy specjalistą w wybranym przez niego obszarze.

Zdobyta wiedza merytoryczna i kompetencje badawcze oraz nawiązane w trakcie realizacji programu kształcenia kontakty naukowe i współpraca z badaczami w kraju i za granicą, dają Absolwentowi mocną pozycję także na rynku pracy innym niż akademicki.

Słowa kluczowe:

 • pedagogika ogólna
 • pedagogika społeczna
 • pedagogika opiekuńcza
 • pedagogika wczesnej edukacji
 • technologie informacyjno-telekomunikacyjne w kształceniu
 • pedagogika szkoły wyższej
 • andragogika
 • geragogika
 • pedagogika specjalna
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika zdrowia
 • edukacja międzykulturowa