Zootechnika i rybactwo

Zootechnika i rybactwo

Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu:

Program kształcenia umożliwia doktorantom nabycie specjalistycznej wiedzy oraz poznanie aktualnych technik i metodologii badawczych, które mogą wykorzystać w realizowanych projektach doktoranckich. Obejmuje on zajęcia obowiązkowe i fakultatywne, w tym o charakterze praktycznym, z zakresu nauk podstawowych i stosowanych, a także inne formy kształcenia umożliwiające efektywne zdobywanie wiedzy i umiejętności.

Do najważniejszych obszarów badawczych, do których nawiązuje program studiów należą: genomika i proteomika zwierząt gospodarskich; doskonalenie produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem warunków gospodarowania; technologie produkcji oraz ocena i kształtowanie jakości surowców zwierzęcych ukierunkowane na wytworzenie bezpiecznej i prozdrowotnej żywności; żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt oraz modyfikowania jakości uzyskiwanych produktów; akwakultura i rybactwo; biotechnologia w ochronie, restauracji i restytucji ryb. Szeroka i interdyscyplinarna problematyka ujęta w programie studiów umożliwia doktorantom rozwijanie własnych pomysłów i koncepcji oraz ukierunkowuje na kreatywne rozwiązywanie problemów i komercjalizację uzyskanych wyników.

Możliwości rozwoju:

Absolwenci studiów doktoranckich będą mieli zaawansowaną, specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zootechniki i rybactwa. Ich kwalifikacje będą predysponowały do podjęcia pracy w gospodarce, w tym w specjalistycznych firmach i laboratoriach powiązanych z szeroko pojmowanym rolnictwem, hodowlą zwierząt, przemysłem rolno-spożywczym, w roli liderów tych jednostek. Ponadto będą przygotowani do kontynuowania kariery w placówkach naukowo-dydaktycznych w kraju i za granicą.

Słowa kluczowe:

 • akwakultura
 • biochemia zwierząt
 • biologia rozrodu zwierząt
 • biotechnologia w hodowli zwierząt
 • genetyka zwierząt
 • genomika i proteomika zwierząt
 • higiena i dobrostan zwierząt
 • hodowla i użytkowanie zwierząt
 • ichtiologia
 • metody doskonalenia zwierząt
 • ocena i zagospodarowanie surowców pochodzenia zwierzęcego
 • pszczelnictwo
 • żywienie zwierząt i paszoznawstwo