Inżynieria mechaniczna

Inżynieria mechaniczna

Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu:

Program kształcenia umożliwia doktorantom nabycie specjalistycznej wiedzy oraz poznanie aktualnych technik i szczegółowej metodologii w zakresie dyscypliny inżynieria mechaniczna, które mogą być wykorzystane w realizowanych pracach naukowych
i projektach badawczych. Obejmuje on zajęcia obowiązkowe i fakultatywne, w tym
o charakterze praktycznym, z zakresu nauk podstawowych i stosowanych, a także inne formy kształcenia umożliwiające efektywne zdobywanie wiedzy i umiejętności.

Do najważniejszych obszarów badawczych, do których nawiązuje program studiów należą: rozwój technologii precyzyjnych w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym, badanie
i modelowanie procesów eksploatacji w aspekcie optymalizacji funkcjonowania pojazdów
i maszyn, energetyczne aspekty produkcji żywności ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystaniem w rolnictwie i przemyśle spożywczym, doskonalenie procesów termicznej obróbki materiałów biologicznych, zagospodarowania odpadów na cele energetyczne, mechatroniczne systemy sterowania i monitoringu procesami technologicznymi, kogeneracyjne procesy technologiczne, nieniszczące i niszczące metody  badania materiałów, zaawansowane problemy mechaniki, konstrukcji i budowy maszyn, kształtowanie mikrostruktury i właściwości materiałów konstrukcyjnych, matematyczne modelowanie procesów w zakresie wspomagania decyzji.

Szeroka i interdyscyplinarna problematyka ujęta w programie studiów umożliwia doktorantom rozwijanie własnych pomysłów i koncepcji oraz ukierunkowuje na kreatywne rozwiązywanie problemów i komercjalizację uzyskanych wyników.

Możliwości rozwoju:

Absolwenci studiów doktoranckich będą mieli zaawansowaną, specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu dyscypliny inżynieria mechaniczna. Ich kwalifikacje będą predysponowały do podjęcia pracy w gospodarce, w tym w: specjalistycznych firmach
i laboratoriach powiązanych z szeroko pojmowaną produkcją rolno-spożywczą, jednostkach projektowych, instytucjach badawczo-rozwojowych, a także w firmach produkujących urządzenia mechatroniczne wykorzystywane w przemyśle rolno-spożywczym.

Ponadto będą przygotowani do kontynuowania kariery w placówkach naukowo-dydaktycznych w kraju i za granicą oraz aktywnego uczestniczenia w pracach zespołów badawczych i pełnienia w nich różnych ról.

Słowa kluczowe:

 • Materiałoznawstwo maszynowe
 • Projektowanie maszyn
 • Konstrukcja maszyn
 • Budowa maszyn
 • Mechanika precyzyjna
 • Skojarzona gospodarka energetyczna
 • Analiza i optymalizacja procesów decyzyjnych

Kandydaci na promotorów

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-6950-4141

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań

Wydział:
Wydział Nauk Technicznych

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
89 523 45 34

E-mail:
anders@uwm.edu.pl

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Andrzej-Anders

Dyscyplina Naukowa:
Inżynieria Mechaniczna

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 19
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 147
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 7
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 524
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 12
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 0
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak

Zagranicznym:
Nie

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Badanie właściwości fizycznych i geometrycznych surowców naturalnych.
 • Badanie i modelowanie procesów rozdrabniania i obłuskiwania surowców spożywczych.
 • Modelowanie numeryczne obiektów z zastosowaniem inżynierii odwrotnej.
 • Zastosowanie oprogramowania CAD/CAM w modelowaniu procesów produkcyjnych.
 • Planowanie i analiza statystyczna badań doświadczalnych.

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak 

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak 

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-4390-788X

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań

Wydział:
Nauk Technicznych

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
89 532 32 06

E-mail:
piotr.markowski@uwm.edu.pl

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Markowski-6/stats

Dyscyplina Naukowa:
Inżynieria Mechaniczna

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 36/38
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 207/244
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 8/10
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 854
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 16
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 0
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak

Zagranicznym:
Nie

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Analiza parametrów i warunków pracy rozpylacza na równomierność dystrybucji strumienia cieczy użytkowej
 • Analiza zjawisk zachodzących podczas pracy rozpylacza w rolnictwie precyzyjnym i konwencjonalnym
 • System zarządzania parametrami pracy siewnika uniwersalnego w siewie rzędowym w ramach technologii precyzyjnych
 • Doskonalenie procesu wysiewu nasion w rolnictwie precyzyjnym

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak

Numer ORCID:
0000-0003-1434-5520

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Wydział:
Wydział Nauk Technicznych

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
(89) 5-23-32-40

E-mail:
wojciech.sobieski@uwm.edu.pl

Osobista strona www:
http://pracownicy.uwm.edu.pl/wojsob/

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Wojciech-Sobieski

Dyscyplina Naukowa:
Inżynieria mechaniczna

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 20 / 21
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 230 / 261
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 10 / 11
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 824
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 16
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 2
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (2, łącznie z b) / Nie

Zagranicznym:
Tak (2, łącznie z a) / Nie

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Eksperymentalne i numeryczne badania krętości ośrodków porowatych
 • Zastosowania obliczeniowej dynamiki płynów w inżynierii mechanicznej
 • Tworzenie oprogramowania naukowego w języku FORTRAN

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak