Inżynieria mechaniczna

Inżynieria mechaniczna

Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu:

Program kształcenia umożliwia doktorantom nabycie specjalistycznej wiedzy oraz poznanie aktualnych technik i szczegółowej metodologii w zakresie dyscypliny inżynieria mechaniczna, które mogą być wykorzystane w realizowanych pracach naukowych
i projektach badawczych. Obejmuje on zajęcia obowiązkowe i fakultatywne, w tym
o charakterze praktycznym, z zakresu nauk podstawowych i stosowanych, a także inne formy kształcenia umożliwiające efektywne zdobywanie wiedzy i umiejętności.

Do najważniejszych obszarów badawczych, do których nawiązuje program studiów należą: rozwój technologii precyzyjnych w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym, badanie
i modelowanie procesów eksploatacji w aspekcie optymalizacji funkcjonowania pojazdów
i maszyn, energetyczne aspekty produkcji żywności ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystaniem w rolnictwie i przemyśle spożywczym, doskonalenie procesów termicznej obróbki materiałów biologicznych, zagospodarowania odpadów na cele energetyczne, mechatroniczne systemy sterowania i monitoringu procesami technologicznymi, kogeneracyjne procesy technologiczne, nieniszczące i niszczące metody  badania materiałów, zaawansowane problemy mechaniki, konstrukcji i budowy maszyn, kształtowanie mikrostruktury i właściwości materiałów konstrukcyjnych, matematyczne modelowanie procesów w zakresie wspomagania decyzji.

Szeroka i interdyscyplinarna problematyka ujęta w programie studiów umożliwia doktorantom rozwijanie własnych pomysłów i koncepcji oraz ukierunkowuje na kreatywne rozwiązywanie problemów i komercjalizację uzyskanych wyników.

Możliwości rozwoju:

Absolwenci studiów doktoranckich będą mieli zaawansowaną, specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu dyscypliny inżynieria mechaniczna. Ich kwalifikacje będą predysponowały do podjęcia pracy w gospodarce, w tym w: specjalistycznych firmach
i laboratoriach powiązanych z szeroko pojmowaną produkcją rolno-spożywczą, jednostkach projektowych, instytucjach badawczo-rozwojowych, a także w firmach produkujących urządzenia mechatroniczne wykorzystywane w przemyśle rolno-spożywczym.

Ponadto będą przygotowani do kontynuowania kariery w placówkach naukowo-dydaktycznych w kraju i za granicą oraz aktywnego uczestniczenia w pracach zespołów badawczych i pełnienia w nich różnych ról.

Słowa kluczowe:

  • Materiałoznawstwo maszynowe
  • Projektowanie maszyn
  • Konstrukcja maszyn
  • Budowa maszyn
  • Mechanika precyzyjna
  • Skojarzona gospodarka energetyczna
  • Analiza i optymalizacja procesów decyzyjnych