Nauki medyczne

Dyscypliny Naukowe

Nauki medyczne

Czas trwania programu: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu: Kształcenie prowadzone jest na podstawie programu oraz indywidualnego planu badawczego. Celem jest kształcenie Doktorantów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w zakresie niezbędnym do prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych w obszarach etiopatogenezy chorób, nowoczesnych metod diagnostycznych, nowoczesnych metod leczniczych, wpływu czynników środowiskowych i możliwości prewencji chorób. Badania są odpowiedzią na potrzeby zdrowotne pacjentów i prowadzone są z zachowaniem najwyższych norm etycznych.

Poza wysokospecjalistyczną wiedzą w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz wiedzą dotyczącą wysokich standardów etycznych, program kształcenia obejmuje zajęcia z metodologii badań naukowych, budowania hipotez badawczych, interpretacji uzyskanych wyników, krytycznej dyskusji, biostatystyki, zasad prezentacji założeń i wyników badań naukowych, wiedzy dotyczącej pozyskiwania środków na badania naukowe oraz możliwości komercjalizacji badań.

 

Dalsze możliwości rozwoju: po ukończeniu programu kształcenia, Absolwent jest przygotowany do prowadzenia dalszych samodzielnych badań naukowych oraz do pracy badawczej w interdyscyplinarnych zespołach naukowych, a także do pracy dydaktycznej w ośrodkach naukowych polskich i zagranicznych

Słowa kluczowe:

·         Fizjologia molekularna i komórkowa

·         Patofizjologia

·         Biochemia komórkowa

·         Fizyka medyczna

·         Bioetyka

·         Ekonomia zdrowia

·         Farmakologia kliniczna

·         Genomika

·         Zaburzenia genetyczne

·         Guzy

·         Medycyna regeneracyjna

·         Zapalenie

·         Modele zwierzęce

·         Bakteriologia i wirusologia

·         Immunologia

·         Epidemiologia i profilaktyka

·         Higiena i zdrowie publiczne

·         Metabolomika

·         Medycyna kliniczna

·         Zdrowie psychiczne

·         Ból

·         Obrazowanie medyczne

·         Toksykologia

·         Intensywna terapia

·         Pielęgniarstwo