Nauki medyczne

Nauki medyczne

Czas trwania programu: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu: Kształcenie
prowadzone jest na podstawie programu oraz indywidualnego planu badawczego. Celem jest kształcenie Doktorantów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w zakresie niezbędnym do prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych w obszarach etiopatogenezy chorób, nowoczesnych metod diagnostycznych, nowoczesnych metod leczniczych, wpływu czynników środowiskowych i możliwości prewencji chorób. Badania są odpowiedzią na potrzeby zdrowotne pacjentów i prowadzone są z zachowaniem najwyższych norm etycznych. 

Poza wysokospecjalistyczną wiedzą w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz wiedzą dotyczącą wysokich standardów etycznych, program kształcenia obejmuje zajęcia z metodologii badań naukowych, budowania hipotez badawczych, interpretacji uzyskanych wyników, krytycznej dyskusji, biostatystyki, zasad prezentacji założeń i wyników badań naukowych, wiedzy dotyczącej pozyskiwania środków na badania naukowe oraz możliwości komercjalizacji badań.

Dalsze możliwości rozwoju: 

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia dalszych samodzielnych badań naukowych oraz do pracy badawczej w interdyscyplinarnych zespołach naukowych, a także do pracy dydaktycznej w ośrodkach naukowych polskich i zagranicznych

Słowa kluczowe:

 • Fizjologia molekularna i komórkowa
 • Patofizjologia
 • Biochemia komórkowa
 • Fizyka medyczna
 • Bioetyka
 • Ekonomia zdrowia
 • Farmakologia kliniczna
 • Genomika
 • Zaburzenia genetyczne
 • Guzy
 • Medycyna regeneracyjna
 • Zapalenie
 • Modele zwierzęce
 • Bakteriologia i wirusologia
 • Immunologia
 • Epidemiologia i profilaktyka
 • Higiena i zdrowie publiczne
 • Metabolomika
 • Medycyna kliniczna
 • Zdrowie psychiczne
 • Ból
 • Obrazowanie medyczne
 • Toksykologia
 • Intensywna terapia
 • Pielęgniarstwo