Geografia społeczno-ekonomiczna
i gospodarka przestrzenna

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu:

Program studiów ma na celu nauczenie doktorantów współczesnych metod, technik i metodologii badań, które umożliwią efektywne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w realizacji prac doktorskich, przygotowaniu projektów naukowych oraz komercjalizacji wyników badań. W ramach programu przewidziano zajęcia obowiązkowe, eksponujące nauki podstawowe i stosowane oraz wykłady z różnych dziedzin prowadzone przez profesorów wizytujących. Najważniejsze tematy objęte programem studiów to: zaawansowane metody badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, współczesne paradygmaty relacji między człowiekiem, ekonomią i środowiskiem, przygotowywanie projektów naukowych oraz komercjalizacja wyników badań, zaawansowane metody ilościowe i jakościowe w badaniach naukowych, dydaktyka szkoły wyższej, seminaria oraz praktyki zawodowe.

Program zapewnia doktorantom zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do rozwijania własnych pomysłów i koncepcji, przygotowania projektów badawczych, a także kreatywnego rozwiązywania problemów naukowych.

Możliwości związane z karierą:

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej oraz dydaktyki szkoły wyższej.

 Absolwenci będą dobrze przygotowani do odbycia stażu podoktorskiego, kontynuacji badań i podjęcia pracy w środowisku akademickim, w ośrodkach badawczych krajowych i zagranicznych, jak też pracy w instytucjach i podmiotach z otoczenia gospodarki, a także w administracji państwowej lub samorządowej.

 Słowa kluczowe:

 •  geografia
 • geografia społeczno-ekonomiczna
 • gospodarka przestrzenna
 • planowanie przestrzenne
 • gospodarka nieruchomościami
 • rynek nieruchomości
 • systemy informacji przestrzennej
 • analityka danych przestrzennych
 • zarządzanie środowiskiem
 • turyzm

Kandydaci na promotorów

Numer ORCID:
0000-0002-4716-1069

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej / Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii

Wydział:
Wydział Geoinżynierii

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
89 523 35 88

E-mail:
abilozor@uwm.edu.pl

Osobista strona www:
https://uwm.edu.pl/kgse/sklad-osobowy/andrzej-bilozor

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Andrzej-Bilozor

Dyscyplina Naukowa:
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 29
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 148
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 9
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 602
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 13
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 0
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (1)

Zagranicznym:
Nie

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Modelowanie zmian przestrzennych, demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych
 • Analizy procesów urbanizacji, jej skutków przestrzennych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych
 • Optymalizacja i polioptymalizacja struktur przestrzennych
 • Analizy dynamiki przekształceń krajobrazów w związku z procesami urbanizacyjnymi

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-8445-3095

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Gospodarki Przestrzennej / Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii

Wydział:
Wydział Geoinżynierii

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
(089) 523 42 61

E-mail:
agnieszka.dawidowicz@uwm.edu.pl

Osobista strona www:
https://uwm.edu.pl/igpig/kgnisig/agnieszka-dawidowicz

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka-Dawidowicz

Dyscyplina Naukowa:
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 31/36
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 247/343
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 9/10
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 673
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 15
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 0
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (2)

Zagranicznym:
Tak (2)

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Trendy rozwojowe w rozbudowie miast w skali międzynarodowej.
 • Zastosowanie nowych technologii wizualizacji zagospodarowania miast w planowaniu przestrzennym.
 • Zastosowanie wirtualizacji w zrównoważonym rozwoju inteligentnego miasta.
 • Koncepcja przyjaznego miasta w aspekcie potrzeb społecznych.
 • Trendy rozwojowe zielonej i niebieskiej infrastruktury w miastach.

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak

Numer ORCID:
0000-0003-0324-1726

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii, Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska

Wydział:
Geoinżynierii

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
+48 606 708 648

E-mail:
graszka@uwm.edu.pl

Osobista strona www:
http://uwm.edu.pl/iiios/ktrie/dr-hab-inz-grazyna-furgala-selezniow-prof-uwm

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Grazyna-Furgala-Selezniow

Dyscyplina Naukowa:
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 21/32
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 159/193
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 8/8
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 374
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 11
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 0
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak

Zagranicznym:
Nie

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Zrównoważony rozwój turystyki.
 • Turystyka na terenach wiejskich.
 • Zagospodarowanie turystyczne terenów pojeziernych.

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-4630-7564

Zakład/Katedra/Instytut:
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii
Katedra Nieruchomości i Systemów Miejskich

Wydział:
Wydział Geoinżynierii

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Tel.:
531 678 987

E-mail:
malgorzata.renigier@uwm.edu.pl

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata-Renigier-Bilozor

Dyscyplina Naukowa:
Dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Dyscyplina ekonomia i finanse

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 42/50
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 208/414
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 11/14
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 1009
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 18
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 2
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 3

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (2)

Zagranicznym:
Tak (2)

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Transformacja systemów podatkowych: Aspekty społeczne i technologiczne w wycenie nieruchomości
 • Metody masowej wyceny nieruchomości: Eksploracja nowych podejść i wyzwań
 • Inżynieria Modelowania Informacji Na Rynku Nieruchomości
 • Architektura Systemów Wspomagania Decyzji Na Rynku Nieruchomości
 • Metody sztucznej inteligencji i ekonomii behawioralnej w modelowaniu rynku nieruchomości

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak