Geografia społeczno-ekonomiczna
i gospodarka przestrzenna

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu:

Program studiów ma na celu nauczenie doktorantów współczesnych metod, technik i metodologii badań, które umożliwią efektywne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w realizacji prac doktorskich, przygotowaniu projektów naukowych oraz komercjalizacji wyników badań. W ramach programu przewidziano zajęcia obowiązkowe, eksponujące nauki podstawowe i stosowane oraz wykłady z różnych dziedzin prowadzone przez profesorów wizytujących. Najważniejsze tematy objęte programem studiów to: zaawansowane metody badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, współczesne paradygmaty relacji między człowiekiem, ekonomią i środowiskiem, przygotowywanie projektów naukowych oraz komercjalizacja wyników badań, zaawansowane metody ilościowe i jakościowe w badaniach naukowych, dydaktyka szkoły wyższej, seminaria oraz praktyki zawodowe.

Program zapewnia doktorantom zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do rozwijania własnych pomysłów i koncepcji, przygotowania projektów badawczych, a także kreatywnego rozwiązywania problemów naukowych.

Możliwości związane z karierą:

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej oraz dydaktyki szkoły wyższej.

 Absolwenci będą dobrze przygotowani do odbycia stażu podoktorskiego, kontynuacji badań i podjęcia pracy w środowisku akademickim, w ośrodkach badawczych krajowych i zagranicznych, jak też pracy w instytucjach i podmiotach z otoczenia gospodarki, a także w administracji państwowej lub samorządowej.

 Słowa kluczowe:

  •  geografia
  • geografia społeczno-ekonomiczna
  • gospodarka przestrzenna
  • planowanie przestrzenne
  • gospodarka nieruchomościami
  • rynek nieruchomości
  • systemy informacji przestrzennej
  • analityka danych przestrzennych
  • zarządzanie środowiskiem
  • turyzm