Językoznawstwo

Językoznawstwo

Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu:
Program Szkoły Doktorskiej zapewnia przekazanie gruntownych wiadomości z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz szczegółowej specjalistycznej wiedzy z zakresu lingwistyki. Oferta dydaktyczna umożliwia rozwój warsztatu naukowego, w tym pogłębienie umiejętności: badania zjawisk i procesów językowych w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, analizy i interpretacji oraz tworzenia różnych typów tekstów (także publikacji naukowych), prowadzenia badań językoznawczych z użyciem adekwatnych metod i technik.

Sylwetka absolwenta:
Po ukończeniu kształcenia w Szkole Doktorskiej absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, w szczególności zagadnień językoznawczych i innych, wiążących się z problematyką jego projektu doktorskiego. Jest gotów do podejmowania samodzielnych i zespołowych wyzwań naukowych oraz samokształcenia. Jest przygotowany do najwyższej jakości pracy badawczej i dydaktycznej. Dysponuje eksperckimi umiejętnościami komunikacyjnymi, w tym zdolnością efektywnej popularyzacji efektów badań. Po uzyskaniu stopnia doktora ma wiedzę i kompetencje niezbędne w rozwoju kariery naukowej. Może znaleźć zatrudnienie w szkołach wyższych, instytutach badawczych oraz innych placówkach naukowych i/lub edukacyjnych.

Słowa kluczowe:

  • lingwistyka
  • językoznawstwo historyczne
  • językoznawstwo współczesne
  • metodologia nauk humanistycznych
  • seminarium z dziedziny nauk humanistycznych