Językoznawstwo

Językoznawstwo

Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu:
Program Szkoły Doktorskiej zapewnia przekazanie gruntownych wiadomości z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz szczegółowej specjalistycznej wiedzy z zakresu lingwistyki. Oferta dydaktyczna umożliwia rozwój warsztatu naukowego, w tym pogłębienie umiejętności: badania zjawisk i procesów językowych w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, analizy i interpretacji oraz tworzenia różnych typów tekstów (także publikacji naukowych), prowadzenia badań językoznawczych z użyciem adekwatnych metod i technik.

Sylwetka absolwenta:
Po ukończeniu kształcenia w Szkole Doktorskiej absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, w szczególności zagadnień językoznawczych i innych, wiążących się z problematyką jego projektu doktorskiego. Jest gotów do podejmowania samodzielnych i zespołowych wyzwań naukowych oraz samokształcenia. Jest przygotowany do najwyższej jakości pracy badawczej i dydaktycznej. Dysponuje eksperckimi umiejętnościami komunikacyjnymi, w tym zdolnością efektywnej popularyzacji efektów badań. Po uzyskaniu stopnia doktora ma wiedzę i kompetencje niezbędne w rozwoju kariery naukowej. Może znaleźć zatrudnienie w szkołach wyższych, instytutach badawczych oraz innych placówkach naukowych i/lub edukacyjnych.

Słowa kluczowe:

 • lingwistyka
 • językoznawstwo historyczne
 • językoznawstwo współczesne
 • metodologia nauk humanistycznych
 • seminarium z dziedziny nauk humanistycznych

Kandydaci na promotorów

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-5384-0415

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Języka Angielskiego, Instytut Językoznawstwa

Wydział:
Wydział Humanistyczny

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Tel.:
89 52 46 515

E-mail:
anna.drogosz@uwm.edu.pl

Osobista strona www:
https://wh.uwm.edu.pl/anglistyka/katedra-jezyka-angielskiego/dr-hab-anna-drogosz

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Anna-Drogosz

Dyscyplina Naukowa:
Językoznawstwo

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus:
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 125
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 7
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 0
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak

Zagranicznym:
Tak

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Analiza wybranych form dyskursu w ujęciu językoznawstwa kognitywnego (teoria metafor konceptualnych; teoria amalgamatów pojęciowych).
 • Rola gestów w komunikacji. Rola gestów w komunikowaniu motoryki, wiedzy wizualnej i abstrakcyjnej oraz emocji.

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-7581-4194

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Lingwistyki Stosowanej, Instytut Językoznawstwa

Wydział:
Wydział Humanistyczny

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
89 524 63 69

E-mail:
mariola.jaworska@uwm.edu.pl

Osobista strona www:

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Mariola-Jaworska

Dyscyplina Naukowa:
Językoznawstwo

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 3
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 3
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 1
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 65
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 5
 6. Liczba wypromowanych doktorów:
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 2

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (1)

Zagranicznym:
Tak (1)

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Analiza sposobów optymalizacji procesu uczenia się i nauczania języka obcego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii cyfrowej
 • Analiza sposobów przyswajania języka obcego przez uczących się, stosowanych technik i strategii
 • Badanie roli różnic indywidualnych w komunikacji specjalistycznej w zakresie języka obcego

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-6753-167X

Zakład/Katedra/Instytut:
Instytut Językoznawstwa

Wydział:
Humanistyczny

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
504 107 945

E-mail:
iza.matusiak@uwm.edu.pl

Dyscyplina Naukowa:
Językoznawstwo

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 2
 2. Liczba cytowań (Google Scholar): 49
 3. Indeks Hirscha (Google Scholar): 3

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (1)

Zagranicznym:
Nie

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Historyczne i współczesne nazwy własne w perspektywie kulturowej
 • Językoznawstwo antropologiczne
 • Wartości i wartościowanie w języku i kulturze

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-4529-1644

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Języka Polskiego i Logopedii, Instytut Językoznawstwa

Wydział:
Humanistyczny

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Tel.:
89 524 63 51

E-mail:
mariola.wolk@uwm.edu.pl

Dyscyplina Naukowa:
Językoznawstwo

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 11
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 4
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 1
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 68
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 4
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 1
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (1)

Zagranicznym:
Nie

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Semantyka
 • Pragmatyka
 • Składnia
 • Współczesny język polski

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak