Rolnictwo i ogrodnictwo

Rolnictwo i ogrodnictwo

Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu: W ramach tej dyscypliny doktoranci zdobywają nową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w m. in. zakresie: Agrotechniki i hodowli roślin rolniczych i ogrodniczych. Biologicznych i technologicznych uwarunkowań uprawy roślin rolniczych i ogrodniczych. Genetyczno-biotechnologicznych i hodowlanych uwarunkowań zrównoważonej produkcji i wielokierunkowego, kaskadowego wykorzystania roślin oraz inżynierii biosurowców. Doskonalenia agrotechniki i sterowania bioróżnorodnością w różnych systemach uprawy. Diagnostyki PCR i Real-time PCR patogenów grzybowych roślin. Diagnostyki entomologicznej gatunków występujących w agrocenozach i magazynach. Jakościowej i ilościowej oceny uzyskiwanych płodów rolnych o wysokich walorach odżywczych. Ocena efektywności rolniczej, ekonomicznej i energetycznej produkcji oraz przetwórstwa biomasy roślin jednorocznych i wieloletnich. Środowiskowej, ekonomicznej, społecznej i energetycznej oceny cyklu życia (LCA, LCC, sLCA) produkcji i wielokierunkowego wykorzystania biosurowców. Uwarunkowań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz zasobów i zagrożeń klimatycznych Polski północno-wschodniej. Zagadnień związanych z biogospodarką, odnawialnymi źródłami energii i agroenergetyką. Doktoranci w ramach realizacji swoich badań mają możliwość korzystania z innowacyjnych i nowatorskich technik oraz meto i metodologii, co umożliwi im wdrażanie nabytej wiedzy do projektów.

Możliwości związane z karierą: Absolwenci posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresie dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo, dzięki czemu są przygotowani do rozwijania własnych pomysłów i kreatywnego rozwiązywania problemów. Będą posiadali kwalifikacje do podjęcia pracy w szeroko pojętej branży rolniczej i ogrodniczej jako osoby zarządzające w danej jednostce lub do kontynuowania badań naukowych jako eksperci w swojej dyscyplinie, a więc będą też przygotowani do pracy w instytucjach naukowych / badawczych w kraju i za granicą.

Słowa kluczowe:

 • agroekosystemy
 • agrotechnologie
 • bioenergia
 • biogospodarka
 • biosurowce
 • biotechnologia
 • efektywność produkcji
 • hodowla roślin
 • jakość surowców
 • klimat
 • ochrona roślin
 • ogrodnictwo
 • plon
 • płodozmian
 • rolnictwo
 • rośliny ogrodnicze
 • rośliny rolnicze
 • woda
 • zarządzanie produkcją

Kandydaci na promotorów

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-8512-7363

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii

Wydział:
Rolnictwa i Leśnictwa

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
089 523 35 53

E-mail:
agata.borowik@uwm.edu.pl

Osobista strona www:
http://wril.uwm.edu.pl/kgim/dr-hab-agata-borowik-prof-uczelni

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Agata-Borowik-2?ev=hdr_xprf

Dyscyplina Naukowa:
Rolnictwo i ogrodnictwo

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 71/71
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 1240/1354
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 20/19
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 1807
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 22
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 0
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (1)

Zagranicznym:
Nie

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Kształtowanie mikrobiologicznych i biochemicznych właściwości gleb rolniczych narażonych na stres wywołany związkami chemicznymi mineralnymi i organicznymi.

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0003-3322-1304

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii

Wydział:
Rolnictwa i Leśnictwa

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
89 523 44 39

E-mail:
m.bacmaga@uwm.edu.pl

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata-Bacmaga/

Dyscyplina Naukowa:
Rolnictwo i ogrodnictwo

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 41/44
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 382/733
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 14/15
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 1110
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 19
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 0
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 1

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak

Zagranicznym:
Nie

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Analiza wpływu łącznego stosowania leków weterynaryjnych i pestycydów na parametry biologiczne gleby.

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Badania będą realizowane w ramach subwencji przeznaczonej na badania. Na drugim roku Doktorant będzie ubiegał się o projekt finansowany z funduszy zewnętrznych

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii dysponuje odpowiednią infrastrukturą i aparaturą niezbędną do wykonania badań. Tak

Numer ORCID:
0000-0003-2071-9314

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii

Wydział:
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
+48 895234820

E-mail:
barbara.kalisz@uwm.edu.pl

Osobista strona www:
http://wril.uwm.edu.pl/kgim/dr-hab-inz-barbara-kalisz

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Barbara-Kalisz

Dyscyplina Naukowa:
Rolnictwo i ogrodnictwo

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 50 (40 indeksowanych w WoS) / 40
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 276 / 333
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 9 / 10
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 534
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 11
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 2 (promotor pomocniczy)
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 2 (promotor pomocniczy)

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (1)

Zagranicznym:
Tak (1)

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Właściwości chemiczne gleb organicznych
 • Węgiel organiczny w glebie

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak. Badania będą realizowane w ramach subwencji przeznaczonej na badania. Na drugim roku studiów Doktorant będzie ubiegał się o projekt finansowany z funduszy zewnętrznych.

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak. Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii dysponuje odpowiednią infrastrukturą i aparaturą niezbędną do wykonania badań.

Dodatkowe uwagi:
Scopus ID 26535967100; WoS Researcher ID: C-3510-2018, https://www.webofscience.com/wos/author/rid/C-3510-2018

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-8195-5180

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców

Wydział:
Rolnictwa i Leśnictwa

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
+48 89 524 6146

E-mail:
michal.krzyzaniak@uwm.edu.pl

Osobista strona www:
http://wril.uwm.edu.pl/sites/default/files/u577/kghriib_michal_krzyzaniak.pdf

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Michal-Krzyzaniak-2

Dyscyplina Naukowa:
Rolnictwo i ogrodnictwo

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 89/93
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 1,004/1,497
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 24/25
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 2,756
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 30
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 1
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (2) / Nie

Zagranicznym:
Tak (2) / Nie

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Hodowla muchy czarny żołnierz na pozostałościach z rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i innych branż.
 • Wpływ warunków hodowli na rozwój i skład fizyko-chemiczny muchy czarny żołnierz.
 • Wpływ warunków hodowli na rozwój i skład fizyko-chemiczny larw mącznika młynarka.
 • Wpływ warunków hodowli na rozwój i skład fizyko-chemiczny larw drewnojada.
 • Wpływ warunków hodowli na rozwój i skład fizyko-chemiczny larw pleśniakowca lśniącego.
 • Wpływ różnych metod przetwarzania owadów na skład fizyko-chemiczny produktu końcowego.

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

 1. Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
  Tak / Nie

 2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
  Tak / Nie

Dodatkowe Uwagi:

Nasze badania koncentrują się na wykorzystaniu różnych produktów ubocznych i pozostałości poprodukcyjnych w hodowli owadów na żywność i pasze. Nasze badania koncentrujemy głównie na hodowli i przetwarzaniu larw mącznika młynarka. Ostatnio uruchomiliśmy również laboratorium hodowli muchy żołnierza czarnego, zaprojektowane tak, aby mogło służyć zarówno badaniom laboratoryjnym, jak i produkcji na małą skalę. Nasz zespół dysponuje różnorodnym sprzętem do analizy owadów jako żywności i pasz, w tym wyposażeniem do analizy składu paszowego, zawartości wody, wartości energetycznej, zawartości aminokwasów i innych. Posiadamy i mamy również dostęp do urządzeń do przetwarzania owadów w małej skali komercyjnej. Współpracujemy z wieloma krajowymi i zagranicznymi instytucjami badawczymi. Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów zainteresowanych wsparciem naszych badań do dołączenia do naszego zespołu.

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0003-1674-2319

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Chemii

Wydział:
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
89 523 35 60

E-mail:
kazimierz.warminski@uwm.edu.pl

Osobista strona www:
http://wril.uwm.edu.pl/kch/pracownicy

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Kazimierz-Warminski

Dyscyplina Naukowa:
Rolnictwo i ogrodnictwo

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 27/27
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 423/383
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 15/16
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 343
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 9
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 0
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 1

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (1)

Zagranicznym:
Nie

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Produkcja i wielokierunkowe wykorzystanie biomasy roślin rolniczych

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0003-1674-2319

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Chemii

Wydział:
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
89 523 35 60

E-mail:
kazimierz.warminski@uwm.edu.pl

Osobista strona www:
http://wril.uwm.edu.pl/kch/pracownicy

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Kazimierz-Warminski

Dyscyplina Naukowa:
Rolnictwo i ogrodnictwo

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 27/27
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 423/383
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 15/16
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 343
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 9
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 0
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 1

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (1)

Zagranicznym:
Nie

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Produkcja i wielokierunkowe wykorzystanie biomasy roślin rolniczych

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0003-1236-0719

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców

Wydział:
Rolnictwa i Leśnictwa

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
+48 89 5245329

E-mail:
e.olba-ziety@uwm.edu.pl

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Ewelina-Olba-Ziety

Dyscyplina Naukowa:
Rolnictwo i ogrodnictwo

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 29/30
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 212/264
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 10/10
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 497
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 13
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 0
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (1)

Zagranicznym:
Tak (1)

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Plonowanie oraz ocena efektywności ekonomicznej i środowiskowej produkcji biomasy roślin rolniczych
 • Realizacja badań związanych z produkcją biomasy rolniczej, głównie wieloletnich roślin przemysłowych
 • Analizy ekonomiczne i środowiskowe produkcji biomasy
 • Doświadczenie w realizacji międzynarodowych i krajowych projektów badawczych

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0003-4804-8161

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii

Wydział:
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
089 523 48 32

E-mail:
pawels@uwm.edu.pl

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Pawel-Sowinski

Dyscyplina Naukowa:
Rolnictwo i ogrodnictwo

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 20/33
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 213/296
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 6/7
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 396
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 9
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 0
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (1)

Zagranicznym:
Nie

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Kierunki przeobrażeń mokradeł w krajobrazie młodoglacjalnym

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

 1. Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
  Badania będą realizowane w ramach subwencji przeznaczonej na badania. Na drugim roku Doktorant będzie ubiegał się o projekt finansowany z funduszy zewnętrznych. Tak
 2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
  Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii dysponuje odpowiednią infrastrukturą i aparaturą niezbędną do wykonania badań. Tak

Numer ORCID:
0000-0001-7202-4018

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Chemii

Wydział:
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
+48 601 761 291 / 89 523 39 35

E-mail:
danuta.zielinska@uwm.edu.pl

Dyscyplina Naukowa:
Rolnictwo i ogrodnictwo/nauki biologiczne

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 53
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 1368
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 24
 4. Liczba cytowań (Google Scholar):
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar):
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 1
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (1)

Zagranicznym:
Nie

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Właściwości antyoksydacyjne związków biologicznie aktywnych pochodzenia roślinnego.

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

 1. Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
  Tak

 2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
  Tak

Numer ORCID:
0000-0001-7693-9469

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Chemii

Wydział:
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
+48 507 321 724

E-mail:
kamil.wojciechowski@uwm.edu.pl

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Kamil-Wojciechowski-2

Dyscyplina Naukowa:
Rolnictwo i ogrodnictwo/nauki biologiczne

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 79
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 1191
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 22
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 1753
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 24
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 5
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak

Zagranicznym:
Nie

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Białka roślinne (np. łubinu, rzepaku, czarnuszki, itp.) jako źródło związków aktywnych powierzchniowo.
 • Biosurfaktanty z grupy saponin – aktywność biologiczna i powierzchniowa.

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Nie

Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak