Nauki o komunikacji społecznej
i mediach

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu:

Program Szkoły Doktorskiej zapewnia przekazanie gruntownych wiadomości z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz szczegółowej specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach. Oferta dydaktyczna umożliwia rozwój warsztatu naukowego, w tym pogłębienie umiejętności: badania zjawisk i procesów związanych z różnymi mediami, ich analizy i interpretacji oraz tworzenia różnych typów tekstów (także publikacji naukowych), prowadzenia badań medioznawczych z użyciem adekwatnych metod i technik.

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu kształcenia w Szkole Doktorskiej absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, w szczególności zagadnień medioznawczych i innych, wiążących się z problematyką realizowanego projektu doktorskiego. Jest gotów do podejmowania samodzielnych i zespołowych wyzwań naukowych oraz samokształcenia. Jest przygotowany do pracy badawczej i dydaktycznej. Po uzyskaniu stopnia doktora ma wiedzę i kompetencje niezbędne w rozwoju kariery naukowej. Może znaleźć zatrudnienie w szkołach wyższych, instytutach badawczych oraz innych placówkach naukowych, jak też w szeroko rozumianym sektorze mediów.

Słowa kluczowe:

  • komunikacja społeczna
  • nauki o mediach
  • metodologia nauk społecznych
  • metodologia nauk humanistycznych
  • seminarium z dziedziny nauk społecznych