Historia

Historia

Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu:
Program szkoły doktorskiej zapewnia przekazanie gruntownych wiadomości z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w tym również szczegółowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu historii. Oferta dydaktyczna umożliwia rozbudowę i stale doskonalenie warsztatu naukowego, polegające na doskonaleniu umiejętności: badania zjawisk i procesów historycznych od starożytności po czasy najnowsze, dokonywania twórczej analizy różnego typu źródeł historycznych z użyciem adekwatnych metod, a także twórczej interpretacji źródeł, prowadzącej do zaproponowania nowych hipotez i nowatorskiego spojrzenia na proces historyczny.

Sylwetka absolwenta:
Po ukończeniu kształcenia w Szkole Doktorskiej absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, w szczególności zagadnień związanych z historią oraz nauk pomocniczych i wspomagających historię, związanych z problematyką badawczą realizowanego projektu doktorskiego. Jest gotów do podejmowania samodzielnych i zespołowych wyzwań naukowych oraz samokształcenia. Jest przygotowany do najwyższej jakości pracy badawczej i dydaktycznej. Posiada wysokie kompetencje komunikacyjne i wiedzę ekspercką. Dysponuje umiejętnościami efektywnej popularyzacji wyników badań. Posiada wiedzę i kompetencje służące dalszemu rozwojowi indywidualnej kariery naukowej. Może znaleźć zatrudnienie w szkołach wyższych, instytutach badawczych, samorządowych, czy innych placówkach naukowych i/lub edukacyjnych.

Słowa kluczowe:

  • Historia
  • Epoki historyczne (starożytność, średniowiecze, czasy nowożytne, historia nowoczesna, historia najnowsza)
  • Nauki pomocnicze historii
  • Metodologia historii
  • Seminarium z dziedziny nauk humanistycznych