Weterynaria

Weterynaria

Czas trwania programu: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu:

Doktoranci realizując badania naukowe zdobędą specjalistyczną wiedzę i umiejętności, w tym najnowocześniejsze techniki  i metodologie badawcze. Zdobytą wiedzę i umiejętności doktoranci mogą wykorzystać  w realizacji  projektów doktoranckich niejednokrotnie we współpracy z czołowymi polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowymi. Program składa się z kursów obowiązkowych i do wyboru, w tym zajęć praktycznych, z zakresu nauk podstawowych, klinicznych i ochrony zdrowia publicznego, a także innych rodzajów kursów promujących efektywne uczenie się oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności.

Program studiów obejmuje następujące główne obszary badawcze: anatomiczne i fizjologiczne uwarunkowaniami funkcjonowania organizmu,  analiza zmian patologicznych w wybranych narządach w przebiegu chorób zakaźnych, inwazyjnych i zatruć, badania z zakresu farmakokinetyki, immunofarmakologii, wpływ ksenobiotyków na funkcjonowanie organizmów zwierząt, badania nad wykorzystaniem białka owadziego w żywieniu zwierząt gospodarskich, doskonalenie metod diagnostyki chorób wirusowych i bakteryjnych u zwierząt z użyciem metod immunologicznych i biologii molekularnej, wykorzystanie nowoczesnych technik diagnostyki klinicznej w medycynie weterynaryjnej, etiologia, epidemiologia, diagnostyka, zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz pasożytniczych zwierząt gospodarskich i towarzyszących, rozród i neonatologia zwierząt domowych, bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego i ochrona zdrowia publicznego. 

Program studiów oferuje szeroką gamę kursów dotyczących interdyscyplinarnych problemów badawczych i koncentruje się na zachęcaniu doktorantów do rozwijania ich kreatywności, w tym kreatywnego rozwiązywania problemów, innowacji i komercjalizacji wyników badań.

Możliwości związane z karierą:

Absolwenci studiów doktoranckich posiadają zaawansowaną i specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu medycyny weterynaryjnej. Mogą znaleźć zatrudnienie jako lekarze klinicyści lub w administracji weterynaryjnej,    liderzy i menedżerowie w różnych sektorach gospodarki, w tym w specjalistycznych firmach i laboratoriach świadczących usługi w sektorach rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i hodowli zwierząt. Absolwenci są również przygotowani do kontynuowania kariery zawodowej w środowisku akademickim i instytucjach badawczych w kraju i za granicą.

Słowa kluczowe:

 • Anatomia i fizjologia zwierząt
 • Patofizjologia zwierząt
 • Farmakologia zwierząt
 • Histologia zwierząt
 • Choroby wewnętrzne zwierząt
 • Rozród zwierząt
 • Chirurgia zwierząt
 • Choroby zakaźne i pasożytnicze zwierząt
 • Immunologia zwierząt
 • Mikrobiologia zwierząt
 • Prewencja weterynaryjna
 • Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Ochrona zdrowia publicznego