Literaturoznawstwo

Literaturoznawstwo

Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu:

Program Szkoły Doktorskiej zapewnia przekazanie gruntownych wiadomości z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz szczegółowej specjalistycznej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa. Oferta dydaktyczna umożliwia rozwój warsztatu naukowego, w tym pogłębienie umiejętności: badania zjawisk i procesów literackich w ujęciu badaniami nad literaturą zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym, analizy i interpretacji oraz tworzenia różnych typów tekstów (także publikacji naukowych), prowadzenia badań literaturoznawczych z użyciem adekwatnych metod i technik. Uzyskane kompetencje literaturoznawcze pozwalają na przygotowywanie nowych projektów naukowych w zakresie badań literatury i kultury.

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu kształcenia w Szkole Doktorskiej absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, w szczególności zagadnień literaturoznawczych, wiążących się z problematyką jego projektu doktorskiego. Posiadają umiejętność prowadzenia badań szczegółowych przypadków literackich oraz umiejętności komunikacyjne w języku rodzimym i obcym. Jest gotów do podejmowania samodzielnych i zespołowych wyzwań naukowych oraz samokształcenia. Jest przygotowany do najwyższej jakości pracy badawczej i dydaktycznej. Może znaleźć zatrudnienie w szkołach wyższych, instytutach badawczych oraz innych placówkach naukowych i/lub edukacyjnych. Absolwenci będą dobrze przygotowani do odbycia stażu podoktorskiego, kontynuacji badań i podjęcia pracy w środowisku akademickim, krajowych i zagranicznych instytucjach badawczych.

Słowa kluczowe:

 • literatura polska (XVII-XXI w.)
 • literatura angielska (XIX-XXI w.)
 • literatura amerykańska (XIX-XX w.)
 • literatura ukraińska (XVIII-XXI w.)
 • współczesna literatura narodów wschodniosłowiańskich
 • literatura i kultura niemieckojęzyczna XX i XXI wieku
 • literatura austriacka XX wieku
 • teoria i krytyka literacka
 • teorie i praktyki interpretacji
 • teoria i praktyka przekładu
 • krytyka tekstu
 • metodologie badań literackich
 • komparatystyka literacka
 • literatura autobiograficzna (XVIII-XXI w.)
 • problematyka pamięci w piśmiennictwie XX i XXI wieku
 • twórczość kobiet (XVIII-XXI wiek)
 • epistolografia XVIII wieku
 • tradycje religijne w literaturze
 • regionalizm literacki
 • piśmiennictwo Warmii i Mazur (XIX-XXI w.)
 • archetypowa analiza dzieł literackich (literatura rosyjska i ukraińska)
 • literatura a sztuka modernizmu
 • badania emigrantologiczne (rosyjska publicystyka i literatura)
 • pisarze wielojęzyczni