Literaturoznawstwo

Literaturoznawstwo

Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu:

Program Szkoły Doktorskiej zapewnia przekazanie gruntownych wiadomości z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz szczegółowej specjalistycznej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa. Oferta dydaktyczna umożliwia rozwój warsztatu naukowego, w tym pogłębienie umiejętności: badania zjawisk i procesów literackich w ujęciu badaniami nad literaturą zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym, analizy i interpretacji oraz tworzenia różnych typów tekstów (także publikacji naukowych), prowadzenia badań literaturoznawczych z użyciem adekwatnych metod i technik. Uzyskane kompetencje literaturoznawcze pozwalają na przygotowywanie nowych projektów naukowych w zakresie badań literatury i kultury.

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu kształcenia w Szkole Doktorskiej absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, w szczególności zagadnień literaturoznawczych, wiążących się z problematyką jego projektu doktorskiego. Posiadają umiejętność prowadzenia badań szczegółowych przypadków literackich oraz umiejętności komunikacyjne w języku rodzimym i obcym. Jest gotów do podejmowania samodzielnych i zespołowych wyzwań naukowych oraz samokształcenia. Jest przygotowany do najwyższej jakości pracy badawczej i dydaktycznej. Może znaleźć zatrudnienie w szkołach wyższych, instytutach badawczych oraz innych placówkach naukowych i/lub edukacyjnych. Absolwenci będą dobrze przygotowani do odbycia stażu podoktorskiego, kontynuacji badań i podjęcia pracy w środowisku akademickim, krajowych i zagranicznych instytucjach badawczych.

Słowa kluczowe:

 • literatura polska (XVII-XXI w.)
 • literatura angielska (XIX-XXI w.)
 • literatura amerykańska (XIX-XX w.)
 • literatura ukraińska (XVIII-XXI w.)
 • współczesna literatura narodów wschodniosłowiańskich
 • literatura i kultura niemieckojęzyczna XX i XXI wieku
 • literatura austriacka XX wieku
 • teoria i krytyka literacka
 • teorie i praktyki interpretacji
 • teoria i praktyka przekładu
 • krytyka tekstu
 • metodologie badań literackich
 • komparatystyka literacka
 • literatura autobiograficzna (XVIII-XXI w.)
 • problematyka pamięci w piśmiennictwie XX i XXI wieku
 • twórczość kobiet (XVIII-XXI wiek)
 • epistolografia XVIII wieku
 • tradycje religijne w literaturze
 • regionalizm literacki
 • piśmiennictwo Warmii i Mazur (XIX-XXI w.)
 • archetypowa analiza dzieł literackich (literatura rosyjska i ukraińska)
 • literatura a sztuka modernizmu
 • badania emigrantologiczne (rosyjska publicystyka i literatura)
 • pisarze wielojęzyczni

Kandydaci na promotorów

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-8057-1898

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Literatury Polskiej / Instytut Literaturoznawstwa

Wydział:
Humanistyczny

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
601 361 930

E-mail:
j.chlosta-zielonka@uwm.edu.pl

Dyscyplina Naukowa:
Literaturoznawstwo

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 7
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 0
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 58
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 4
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 3
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak

Zagranicznym:
Nie

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Literatura polska po 1939 roku i literatura najnowsza po 1989 roku
 • Autobiografizm, terapeutyczne funkcje literatury, problematyka pamięci w piśmiennictwie XX i XXI wieku
 • Piśmiennictwo Warmii i Mazur po 1945 roku
 • Literatura dla dzieci i młodzieży

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Nie dotyczy

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0003-1283-9615

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Literatur i Kultur Anglojęzycznych / Instytut Literaturoznawstwa

Wydział:
Humanistyczny

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
512 358 137

E-mail:
ewa.kujawska-lis@uwm.edu.pl

Dyscyplina Naukowa:
Literaturoznawstwo

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 14/16
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 15/11
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 2/1
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 95
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 4
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 4
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak

Zagranicznym:
Tak

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Teoria i praktyka przekładu
 • Proza angielska XIX w. i jej refrakcje (adaptacje, przekłady)
 • Twórczość Josepha Conrada
 • Pisarze wielojęzyczni

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Nie dotyczy

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-8165-502X

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Literatury Polskiej / Instytut Literaturoznawstwa

Wydział:
Humanistyczny

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
89 524 63 21

E-mail:
iwona.maciejewska@uwm.edu.pl

Dyscyplina Naukowa:
Literaturoznawstwo

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus:
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 97
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 5
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 1
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak

Zagranicznym:
Tak

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Romans i powieść XVII i XVIII wieku
 • Twórczość kobiet w XVIII wieku
 • Epistolografia staropolska
 • Piśmiennictwo autobiograficzne w XVIII wieku
 • Miłość i erotyzm w kulturze

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Nie dotyczy

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-8930-7476

Zakład/Katedra/Instytut:
Instytut Literaturoznawstwa

Wydział:
Humanistyczny

Uniwersytet:
UWM w Olsztynie

Tel.:
(+48) 604 321 082

E-mail:
iryna.betko@uwm.edu.pl

Dyscyplina Naukowa:
Literaturoznawstwo

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 5/8
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 3/2
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 1/1
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 10
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 2
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 2 (dwa)
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (1)

Zagranicznym:
Tak (1)

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Archetypowa analiza dzieł literackich (XVIII–XXI w., kontekst ukraiński i rosyjski)
 • Pismo Święte w literaturze ukraińskiej i rosyjskiej (XVIII–XXI w.)
 • Biografia symboliczna pisarza jako problem badawczy (XVIII–XXI w., kontekst ukraiński i rosyjski)
 • Badania w zakresie komparatystyki literackiej: kontekst ukraińsko-polsko-rosyjski

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Nie dotyczy

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-5679-2199

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Literatury Polskiej / Instytut Literaturoznawstwa

Wydział:
Humanistyczny

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
501390943

E-mail:
zbigniew.chojnowski@uwm.edu.pl

Dyscyplina Naukowa:
Literaturoznawstwo

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus:
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 107
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar):
  • h-indeks: 5
  • i10-indeks: 2
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 5
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (2)

Zagranicznym:
Nie

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Polska poezja XX i XXI w.
 • Tradycje religijne w literaturze
 • Polskie piśmiennictwo mazurskie XIX i XX w.
 • Zagadnienia regionalizmu literackiego
 • Biografie poetów i pisarzy

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Nie dotyczy

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-1548-9211

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Literatury Polskiej / Instytut Literaturoznawstwa

Wydział:
Humanistyczny

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
89 524-63-33

E-mail:
grzegorz.iglinski@uwm.edu.pl

Dyscyplina Naukowa:
Literaturoznawstwo

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus:
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 28
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 3
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 5
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (3)

Zagranicznym:
Nie

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Literatura i sztuka okresu Młodej Polski
 • Literatura i sztuka modernizmu europejskiego przełomu XIX i XX wieku
 • Baśń w literaturze polskiej i obcej XIX wieku

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Nie dotyczy

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0003-3881-0474

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Literatury i Języka Rosyjskiego / Instytut Literaturoznawstwa

Wydział:
Humanistyczny

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
606 719 496

E-mail:
Anna.ndiaye@uwm.edu.pl

Osobista strona www:
Link

Konto w serwisie ResearchGate:

Dyscyplina Naukowa:
Literaturoznawstwo

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus:
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 80
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 4
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 3
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 2

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (1)

Zagranicznym:
Tak (1)

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Rosyjska literatura emigracyjna
 • Współczesna literatura rosyjska
 • Przekład literacki

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Nie dotyczy