Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

Imię i Nazwisko

Joanna Małaczewska

Stopień, tytuł naukowy

doktor habilitowany

Numer ORCID 

 https://orcid.org/0000-0002-9693-6692

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej

Wydział

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 5234115

E-mail

joanna.malaczewska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Joanna-Malaczewska

Dyscyplina naukowa

Można wybrać do dwóch dyscyplin spośród reprezentowanych w Szkole Doktorskiej

weterynaria

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

61/71

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

245/348

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

10/11

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

625

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

14

6. Liczba wypromowanych doktorów

0 (1 – promotor pomocniczy)

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

Tak

b.

zagranicznym

Nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Właściwości immunotropowe betuliny

2.                     

3.                     

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?                                                              TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?                                                                                                            TAK