Weterynaria ​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Roman Wójcik

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-7405-6328

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej

Wydział

Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

502-580-780

E-mail

brandy@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Roman-Wojcik

Dyscyplina naukowa

Weterynaria

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

64/74

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

498/649

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

11/13

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

748

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

16

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Immunologia

2.                    Mikrobiologia

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  CZĘŚCIOWO TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na Promotorów