Rolnictwo i ogrodnictwo​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Marcin Sidoruk

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-4741-1803  

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Gospodarki Wodnej i Klimatologii

Wydział

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89-523-43-51

E-mail

marcin.sidoruk@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Marcin-Sidoruk

Dyscyplina naukowa

1.        Dziedzina nauk rolniczych;  rolnictwo i ogrodnictwo

2.        Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych;  inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

17/14

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

64/72

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

5/5

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

201

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

7

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Oddziaływanie zlewni na jakość wód śródlądowych

2.     Metale ciężkie w osadach dennych rzek i zbiorników wodnych 

3.     Wpływ technologii gospodarowania wodą w akwakulturze na jakość wód

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? – TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? – TAK

Kandydaci na Promotorów