Rolnictwo i ogrodnictwo​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Elżbieta Suchowilska

Stopień, tytuł naukowy

Prof. dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-8999-6742

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców

Wydział

Rolnictwa i Leśnictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523 47 43

E-mail

ela.suchowilska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Elzbieta-Suchowilska

Dyscyplina naukowa

Rolnictwo i Ogrodnictwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

39/40

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

366/ 399

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

12/12

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

742

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

15

6. Liczba wypromowanych doktorów

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

Tak

b.

zagranicznym

Tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

Tematyka moich prac dotyczy oplewionych gatunków pszenicy: Triticum monococcum L., Triticum dicoccum Schrank i Triticum spelta L. Badania koncentrują się wokół trzech najważniejszych kierunków dotyczących: badania składu chemicznego ziarna warunkującego jego wartość żywieniową, oceny reakcji oplewionych gatunków z rodzaju Triticum na infekcję patogenami z rodzaju Fusarium, zastosowania komputerowej analizy obrazu w badaniach hodowlanych i odpornościowych. Ponadto w ostatnich latach dzięki współpracy z wiodącymi ośrodkami w kraju i zagranicą prowadzę wielowątkowe badania nad pszenicą twardą: Triticum durum Desf. oraz Tritordeum

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.        Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  Tak- środki z  subwencji

2.        Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak

Kandydaci na Promotorów