Rolnictwo i ogrodnictwo​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Andrzej Skwierawski

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-1555-7907

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Gospodarki Wodnej i Klimatologii

Wydział

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523 43 14

E-mail

andrzej.skwierawski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Andrzej-Skwierawski

Dyscyplina naukowa

Rolnictwo i ogrodnictwo

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

17 / 16

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

126 / 154

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

7 / 7

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

475

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

11

6. Liczba wypromowanych doktorów

0 (1jako promotor pomocniczy)

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Procesy ewolucji i możliwości renaturyzacji osuszonych jezior na obszarach rolniczych

2.                    Ochrona ekosystemów wodnych narażonych na zanieczyszczenia ze źródeł obszarowych

3.                    Emisja gazów cieplarnianych z wód powierzchniowych i obszarów podmokłych

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na Promotorów