Rolnictwo i ogrodnictwo​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Dariusz Załuski

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-5904-3035

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców

Wydział

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 89 523-48-47

E-mail

dariusz.zaluski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Dariusz-Zaluski

Dyscyplina naukowa

Rolnictwo i ogrodnictwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

62/63

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

731/788

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

16/17

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

1090

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

20

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

Tak

b.

zagranicznym

Tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Metody Taguchi w ocenie odporności kombinacji czynników produkcji upraw roślin rolniczych w warunkach stresu środowiskowego.

2.     Zaproponowany temat mieści się w metodyce doświadczeń rolniczy ze szczególnym wyróżnieniem analiz statystycznych danych.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Środki z subwencji (temat 30.610.007–110)

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Katedra dysponuje odpowiednią infrastrukturą, aparaturą i zasobami do realizacji badań.

Kandydaci na Promotorów