Nauki biologiczne

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Nina Smolińska

Stopień, tytuł naukowy

Prof. dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-5364-1387

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt

Wydział

Wydział Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 89 523-42-26

E-mail

nina.smolinska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://spotkanianauka.blogspot.com/2020/06/nina-smolinska.html

https://www.researchgate.net/profile/Nina-Smolinska

Dyscyplina naukowa

nauki biologiczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

78/78

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

650/632

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

21/20

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

1480

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

23

6. Liczba wypromowanych doktorów

6

7. Liczba doktorantów pod opieką

3

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

Tak

b.

zagranicznym

Tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.  Fizjologia zwierząt

2.  Endokrynologia rozrodu

3.  Transkryptomika i proteomika

4.  Proponowane tematy rozprawy doktorskiej:

„Wpływ iryzyny na profil transkryptomiczny i proteomiczny komórek lutealnych świni domowej (Sus scrofa domestica L.)”

„Rola iryzyny w jajniku świni domowej (Sus scrofa domestica L.)”

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?  Tak

Kandydaci na Promotorów