Nauki biologiczne

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Anita Franczak

Stopień, tytuł naukowy

profesor

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-2418-8207

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt

Wydział

Wydział Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 895233928

E-mail

anitaf@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Anita-Franczak

http://wbib.uwm.edu.pl/kaifz/pracownicy/prof-dr-hab-anita-franczak

Dyscyplina naukowa

nauki biologiczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

62/67

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

567/597

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

17/18

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

1246

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

20

6. Liczba wypromowanych doktorów

5

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Badanie i modyfikacje mechanizmów epigenetycznej regulacji ekspresji genów w układzie rozrodczym samic.

2.     Konsekwencje oddziaływania pola elektromagnetycznego o ekstremalnie  niskiej częstotliwości na tkanki układu rozrodczego samic i zarodki w okresie wczesnej ciąży – badania na modelu świni domowej (Sus scrofa domestica).

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak

Kandydaci na Promotorów