Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

Imię i Nazwisko

Jakub Sawicki

Stopień, tytuł naukowy

Prof. dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-4759-8113

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

Wydział

Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

792231746

E-mail

Jakub.sawicki@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Jakub-Sawicki-7

Dyscyplina naukowa

Nauki biologiczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

73

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

852

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

21

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

961

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

17

6. Liczba wypromowanych doktorów

4

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

Tak

b.

zagranicznym

Tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Ewolucja molekularna, genomika i transkryptomika porównawcza

2.     Filogeneza mszaków

3.     Adaptacja środowiskowa  

4.     Proponowany temat rozprawy doktorskiej: „Epigenetyczne podstawy adaptacji środowiskowej wczesnych roślin lądowych”

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK