Technologia żywności i żywienia​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Monika Modzelewska-Kapituła

Stopień, tytuł naukowy

dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-7258-1084

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Technologii i Chemii Mięsa

Wydział

Nauki o Żywności

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 524 52 84

E-mail

monika.modzelewska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Monika-Modzelewska-Kapitula

Dyscyplina naukowa

technologia żywności i żywienia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

59

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

349

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

11

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

891

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

16

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.        Mięso i produkty mięsne – jakość surowca i  produktów mięsnych i możliwości jej kształtowania

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak

Kandydaci na Promotorów