Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

 

 

Przemysław Krzykowski

Stopień, tytuł naukowy

Doktor habilitowany, profesor UWM

Numer ORCID

https://orcid.org/0000-0002-3092-1105

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet                                               Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

E-mail

przemyslaw.krzykowski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Dyscyplina nauki prawne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

46

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

5

6. Liczba wypromowanych doktorów

2

–         Promotor w przewodzie doktorskim mgra Andrzeja Brzuzy. Obrona odbyła się 28 września 2016 r.

–         Promotor w przewodzie doktorskim mgr Ewy Dymek. Obrona odbyła się 13 września 2019 r.

7. Liczba doktorantów pod opieką

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.        Ogólne postępowanie administracyjne

2.        Administracyjne postępowania szczególne

3.        Podział i odzyskiwanie środków unijnych

4.        Sądowa kontrola administracji

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  NIE

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? NIE