Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

 

Imię i Nazwisko

Przemysław Krzykowski

Stopień, tytuł naukowy

Doktor habilitowany, profesor UWM

Numer ORCID

https://orcid.org/0000-0002-3092-1105

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

604-751-427

E-mail

przemyslaw.krzykowski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Dyscyplina nauki prawne

Wskaźniki dorobku naukowego

1.        Liczba publikacji naukowych WsS/Scopus

2.        Liczba cytowani (WoS/Scopus) bez autocytowań

3.        Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.        Liczba cytowań (Google Scholar)

39

5.        Indeks Hirscha (Google Scholar)

5

6.        Liczba wypromowanych doktorantów

Promotor w przewodzie doktorskim mgra Andrzeja Brzuzy. Obrona odbyła się 28 września 2016 r. Recenzenci: Dr hab. J. Niczyporuk, prof. UMCS, dr hab. P. Dobosz, prof. UJ 

Promotor w przewodzie doktorskim mgr Ewy Dymek. Obrona odbyła się 13 września 2019 r. Recenzenci: Dr hab. Małgorzata Jaśkowska, prof. UKSW, dr hab. Jerzy Parchomiuk, prof. KUL 

7.         Liczba doktorantów pod opieką

8.        Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.       Ogólne postępowanie administracyjne

2.       Administracyjne postępowania szczególne

3.       Podział i odzyskiwanie środków unijnych

4.       Sądowa kontrola administracji

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.        Czy są środki na pokrycie kosztów badań? NIE

2.        Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? NIE