Nauki prawne

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Marta Romańczuk-Grącka

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-7549-017X

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Prawa Karnego i Prawa Wykroczeń

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

608375599

E-mail

marta.romanczuk@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

brak

Dyscyplina naukowa

Nauki prawne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

0

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

0

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

0

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

30

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

3

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty przeciwdziałania przestępstwu sprowadzenia pożaru lub jego niebezpieczeństwa

2.                    Prawne i instytucjonalne aspekty przeciwdziałania przestępstwom przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (poszczególnym typom)

3.                    Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty przeciwdziałania przestępstwom z użyciem przemocy (poszczególnych jej rodzajów)

4.                    Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty przeciwdziałania przestępstwom przeciwko życiu i zdrowiu (poszczególnym typom)

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?

Badania możliwe do przeprowadzenia w obszarze wymienionych zagadnień nie wymagają zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych a zasoby Katedry są na dzień składania deklaracji wystarczające.

Kandydaci na Promotorów