Nauki prawne

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Jarosław Dobkowski

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. nauk prawnych, prof. UWM w Olsztynie

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-2010-4152

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie

Wydział

Prawa i Administracji

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Tel.

692 829 255

E-mail

j.dobkowski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://wpia.uwm.edu.pl/kpainob/struktura-katedry/dr-hab-jaroslaw-dobkowski-prof-uwm
https://www.researchgate.net/profile/Jaroslaw-Dobkowski

Dyscyplina naukowa

nauki prawne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

166

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

7

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

5

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Prawo administracyjne – instytucje ogólne

2.                    Prawo administracyjne ustrojowe

3.                    Prawo administracyjne materialne

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak

Kandydaci na Promotorów