Nauki prawne

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Jakub Jan Zięty

Stopień, tytuł naukowy

dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-1243-3394

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

665665802

E-mail

jakub.ziety@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Nauki prawne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

8

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

12

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

2

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

116

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

5

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Skutki prawne transgranicznego przeniesienia siedziby spółki kapitałowej

2.     Instrumenty prawne realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w sferze gospodarki mieszkaniowej

3.     Odpowiedzialność prawna podmiotu dokonującego obrotu kryptowalutą.

4.     Wpływ wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym na działalność gospodarczą spółek

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Nie

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Nie

Kandydaci na Promotorów