Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

 

Imię i Nazwisko

Jakub Jan Zięty

Stopień, tytuł naukowy

Doktor habilitowany

Numer ORCID

https://orcid.org/0000-0002-1243-3394

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego

Wydział

Faculty of Law and Administration

Uniwersytet of Warmia and Mazury

Tel.

665665802

E-mail

jakub.ziety@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Można wybrać do dwóch dyscyplin spośród reprezentowanych w Szkole Doktorskiej Nauki Prawne

Wskaźniki dorobku naukowego

1.        Liczba publikacji naukowych WsS/Scopus

3

2.        Liczba cytowani (WoS/Scopus) bez autocytowań

0

3.        Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

0

4.        Liczba cytowań (Google Scholar)

73

5.        Indeks Hirscha (Google Scholar)

4

6.        Liczba wypromowanych doktorantów

0

7.         Liczba doktorantów pod opieką

3

8.        Podejmę się opieki nad doktorantem

1

a.

polskim

1

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.       Gospodarka komunalna gmin – Powierzanie zadań własnych spółkom przez j.s.t.

2.       Prawo handlowe – Wykonywanie uprawnień wspólnika nieznanego z miejsca pobytu.

3.       Prawo gospodarcze – Skutki prawne odstąpienia od umowy o roboty budowlane

4.       Prawo gospodarcze, biogospodarka – Wykorzystanie owadów w sferze działalności rolniczej – zagadnienia prawne.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.        Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak, kosztów na tym etapie brak.

2.        Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak.