Supervisor Candidate Form

Scientific Disciplines

 

Promotor

 

Imię i Nazwisko

Przemysław Krzykowski

Stopień, tytuł naukowy

Doktor habilitowany, prof. UWM (Professor)

Numer ORCID

https://orcid.org/0000-0002-3092-1105

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego (Department of Administrative and Administrative Court Proceedings)

Wydział

Wydział Prawa i Administracji (Faculty of Law and Administration)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

604-751-427

E-mail

przemyslaw.krzykowski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Dyscyplina nauki prawne (discipline of the science of law)

Wskaźniki dorobku naukowego

1.        Liczba publikacji naukowych WsS/Scopus

2.        Liczba cytowani (WoS/Scopus) bez autocytowań

3.        Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.        Liczba cytowań (Google Scholar)

39

5.        Indeks Hirscha (Google Scholar)

5

6.        Liczba wypromowanych doktorantów

2

7.         Liczba doktorantów pod opieką

8.        Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.       Ogólne postępowanie administracyjne (General administrative procedure)

2.       Administracyjne postępowania szczególne (Administrative special procedures)

3.       Podział i odzyskiwanie środków unijnych (Distribution and recovery of EU funds)

4.       Sądowa kontrola administracji (Judicial control of administration)

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.        Czy są środki na pokrycie kosztów badań? NIE

2.        Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? NIE