Matematyka​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Artur Siemaszko

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-3099-4515

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Analizy i Równań Różniczkowych

Wydział

Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 89 524 60 18

E-mail

artur@uwm.eud.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Artur-Siemaszko

Dyscyplina naukowa

Matematykla

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

16

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

31

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

3

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

115

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

6

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Topologiczne układy dynamiczne

2.                    Teoria ergodyczna

3.                    Klasyczne i kwantowe procesy stochastyczne

4.                    Teoria grup (grupy modularne)

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak

Kandydaci na Promotorów