Matematyka​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Aleksy Tralle

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab., profesor

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-9766-9058

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Algebry i Geometrii

Wydział

Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48895128021

E-mail

tralle@matman.uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://wmii.uwm.edu.pl/~tralle

Dyscyplina naukowa

Matematyka

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

54/46

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

117/193

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

7/8

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

644

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

12

6. Liczba wypromowanych doktorów

6

7. Liczba doktorantów pod opieką

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Geometria różniczkowa

2.                    Grupy Liego i ich dyskretne podgrupy

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak

Kandydaci na Promotorów