Zootechnika i rybactwo ​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Wojciech Kozera

Stopień, tytuł naukowy

Doktor habilitowany

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-8931-3190

Zakład/Katedra/Instytut

Hodowli Trzody Chlewnej

Wydział

Bioinżynierii Zwierząt

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Tel.

(89) 5233516

E-mail

kozwoj@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

nie

tak

Dyscyplina naukowa

Zootechnika i rybactwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

12/16

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

55/61

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

6/6

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

149

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

7

6. Liczba wypromowanych doktorów

2

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.       Hepatoprotekcyjne działanie silimaryny w przeciwdziałaniu dysfunkcjom wątroby z wykorzystaniem świni jako modelu zwierzęcego – analiza transkryptomu.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak