Zootechnika i rybactwo ​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Anna Dziekońska

Stopień, tytuł naukowy

dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-3902-1875

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

Wydział

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

Tel.

+48 5234266

E-mail

a.dziekonska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Anna-Dziekonska

Dyscyplina naukowa

Zootechnika i rybactwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

32/22

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

194/242

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

8/8

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

242

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

8

6. Liczba wypromowanych doktorów

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Wpływ modyfikacji metody kriokonserwacji na właściwości biologiczne najądrzowych plemników jelenia europejskiego (Cervus elaphus elaphus)

2.     Analiza proteomiczna wybranych elementów układu rozrodczego jelenia europejskiego (Cervus elaphus elaphus)

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Środki zostaną pozyskane w ramach grantu Preludium i Opus oraz badań własnych UWM

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? W Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych

Kandydaci na Promotorów