Inżynieria mechaniczna ​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Piotr Zapotoczny

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-3051-6940

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Inżynierii Systemów

Wydział

Nauk Technicznych

Uniwersytet

Tel.

89 523 36-16

E-mail

zap@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Inżynieria Mechaniczna, Technologia żywności i żywienia   

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

39

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

711

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

17

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

1033

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

19

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

NIE

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Badanie właściwości fizycznych materiałów biologicznych

2.                    Zastosowanie analizy obrazu do oceny jakości produktów rolno-spożywczych

3.                    Zastosowanie analizy obrazu do identyfikacji składu jakościowego mieszanin ziarnistych

4.                    Opracowanie technologii suszenia owadów jadalnych

5.                    Opracowanie linii technologicznej do rozdziału  frakcji powstałych w procesie produkcji białka i tłuszczu owadziego

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na Promotorów