Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Piotr Zapotoczny

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/ 0000-0003-3051-6940

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Inżynierii Systemów

Wydział

Nauk Technicznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

523 36-16

E-mail

zap@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate


Dyscyplina naukowa

Inżynieria Mechaniczna, Technologia żywności i żywienia   

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus:

39

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

711

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):

17

4.  Liczba cytowań (Google Scholar):

1033

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar):

19

6. Liczba wypromowanych doktorów:

0

7. Liczba doktorantów pod opieką:

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

a. polskim

TAK

b. zagranicznym

NIE

Zainteresowania naukowe

1.                Badanie właściwości fizycznych materiałów biologicznych

2.                 Zastosowanie analizy obrazu do oceny jakości produktów rolno-spożywczych

Tematy badawcze oferowane kandydatom

3.                 Opracowanie metody identyfikacji składu jakościowego mieszanin ziarnistych z wykorzystaniem systemu wizyjnego

4.                 Opracowanie technologii suszenia innowacyjnych produktów spożywczych   

5.                 Badanie procesów jednostkowych linii technologicznej do przerobu wybranych frakcji produktów białkowo-tłuszczowych

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK – środki katedry

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK