Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Mirosław Bramowicz

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-7716-544X

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Technologii Materiałów i Maszyn

Wydział

Wydział Nauk Technicznych

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Tel.

89-523-32-56

E-mail

miroslaw.bramowicz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://scholar.google.pl/citations?user=tmwZPSsAAAAJ&hl=pl

https://www.researchgate.net/profile/Miroslaw-Bramowicz

Dyscyplina naukowa

Inżynieria mechaniczna

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus:

45/67

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

1002/829

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):

19/19

4.  Liczba cytowań (Google Scholar):

1346

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar):

21

6. Liczba wypromowanych doktorów:

0

7. Liczba doktorantów pod opieką:

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

a. polskim

Kandydat powinien być absolwentem studiów technicznych, najchętniej kierunków: mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa bądź kierunku fizyka

b. zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

Proponowany temat badawczy:

Korelacja między strukturą krystaliczną i przestrzennym ukształtowaniem powierzchni warstw tlenkowych konstytuowanych na stalach żaroodpornych.

 

Zainteresowania naukowe promotora:

– dyfrakcja rentgenowska XRD (analityczne i graficzne wyznaczanie parametrów sieciowych, analiza fazowa, wyznaczanie wielkości bloków mozaiki, naprężenia 3-rodzaju)

– komputerowe modelowanie struktury krystalicznej,

– numeryczna analiza struktury geometrycznej powierzchni (metody fraktalne, autokorelacja powierzchniowa, stopień anizotropii)

– właściwości funkcjonalne powierzchni,

– mikroskopia sił atomowych,

– metalografia i komputerowa analiza obrazu,

– komputerowe modelowanie struktury geometrycznej powierzchni.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?                 TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?       TAK

Katedra Technologii Materiałów i Maszyn dysponuje urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie badań w zakresie pomiarów struktury geometrycznej powierzchni (SGP) oraz oprogramowaniem analitycznym umożliwiającym analizę wyników badań SGP i XRD.

Na wyposażeniu KTMiM znajdują się:

– profilograf stykowy,

– mikroskop sił atomowych (AFM/MFM),

– mikroskopy metalograficzne.

Urządzeniem niezbędnym do realizacji tematu proponowanej rozprawy jest dyfraktometr rentgenowski, którego zakup planowany jest w roku 2023. W przypadku braku zakupu dyfraktometru doktorant przeprowadzi pomiary w zewnętrznej jednostce naukowej.