Historia

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Norbert Kasparek

Stopień, tytuł naukowy

prof. dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-9966-7504

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Historii Polski/ Instytut Historii

Wydział

Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

792 18 30 10

E-mail

norbert.kasparek@uwm.edu.pl

nkasparek@wp.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Historia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

52

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

4

6. Liczba wypromowanych doktorów

15

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Powstania, bunty rewolucje w XIX wieku,  zwłaszcza powstanie listopadowe

2.     Emigracje popowstaniowe, Wielka Emigracja

3.     Litwa w latach 1800-1915

4.     Pamiętnikarstwo polskie w XIX wieku

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  W gestii Szkoły i Instytutu

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?