Historia

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Maria Korybut-Marciniak

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-8196-5119

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Historii Powszechnej, Instytut Historii

Wydział

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

505182131

E-mail

maria.korybut-marciniak@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Maria-Korybut-Marciniak

Dyscyplina naukowa

historia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

0

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

0

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

42

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

3

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Historia płci/historia kobiet

2.                    Kultura i mentalność społeczeństwa polskiego w XIX w.

3.                    Historia życia prywatnego

4.                    Społeczeństwo ziem litewsko-białoruskich w XIX w.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak