Historia

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Andrzej Korytko

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-3602-7494

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Historii Polski

Wydział

Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

692243204

E-mail

andrzej.korytko@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

historia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

3

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

0

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

0

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

42

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

2

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

tak

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Siedemnastowieczny parlamentaryzm

2.                    Elity dygnitarsko-senatorskie za panowania Wazów

3.                    Relacje polsko-szwedzkie w XVII wieku

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? nie

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak