Historia

Formularz Kandydata na Promotora

Formularz Kandydata na Promotora w dyscyplinach naukowych

Promotor

Imię i Nazwisko

Andrzej Korytko

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-3602-7494

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Historii Polski

Wydział

Humanistyczny

Uniwersytet

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

692243204

E-mail

andrzej.korytko@uwm.edu.pl

Osobista strona www

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

historia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

3

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

1

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

1

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

54

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

4

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

Podejmę się opieki nad doktorantem

polskim

Tak

zagranicznym

Nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1. Siedemnastowieczny parlamentaryzm

2. Elity dygnitarsko-senatorskie za panowania Wazów

3. Relacje polsko-szwedzkie w XVII wieku

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

Nie

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?

Tak

Dodatkowe uwagi:

Kandydaci na Promotorów