Historia

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Miron Wolny

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-7835-128X

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Historii Powszechnej

Instytut Historii

Wydział

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 524 64 06

E-mail

miron.wolny@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Miron-Wolny

Dyscyplina naukowa

Historia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2/7

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

0/4

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

0/1

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

24

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

3

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Historia Kartaginy

2.     Relacje świata hellenistycznego z Rzymem

3.     Historia nauki w czasach hellenistycznych (głównie medycyna)

4.     Recepcja antyku w kulturze współczesnej

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak

Kandydaci na Promotorów